معرفی اعضاء انجمن پرنده شناسان آوای بوم

انجمن پرنده شناسان آوای بوم بیش از ۴۵ عضو داوطلب دارد. داوطلبان در آوای بوم بر اساس سطح بندی مقرر شده در بخش عضویت، در سه رده ی مختلف قرار دارند. بالاترین رده که اعضای هسته یا هیئت مدیره هستند، دارای حق رای در تمام تصمیم گیری های این انجمن میباشند.

معرفی اعضا هسته:

ایمان ابراهیمی

مدیر عامل

محمدعلی آقاابراهیمی

سرپرست بخش تیمار و رها سازی

مهسا هاشمی

سرپرست بخش پرنده نگری

سمانه محمدی

سرپرست هماهنگی و نظارت

میلاد لطیفی

سرپرست امور داوطلبین

فاطمه کاظمی

سرپرست امور اداری

سمیه امین پور

سرپرست محتوا و نشریات
فاطمه موسوی

فاطمه موسوی

عضو هسته

سینا پوراسحاق

عضو هسته و مترجم

معرفی اعضا رده ی سبز:

یاسمن پورقاضی

یاسمن پورقاضی

مهیار کاهکش

مهیار کاهکش

بهراد فرخنده

بهراد فرخنده

نازی مظفری

نازی مظفری

بنیامین کاظم زاده

بنیامین کاظم زاده

محبوبه مراد علیزاده

محبوبه مراد علیزاده

امین اخوت
محمد معینی

محمد معینی

مجید پورهمدانی

مجید پورهمدانی

معرفی پرنده بانان جوان:

امیرعلی آقا ابراهیمی

امیرعلی آقا ابراهیمی

برومند دریا
نادری نیا سهیل
حیدری یاسمن
نوری آنوشا
عرب ویدا

اسامی داوطلبین انجمن پرنده شناسان آوای بوم:

1 سپهر آقاابراهیمی
2 بارلی آیوازبالیان
3 احمدرضا ابراهیمی
4 مرجان ابوالحسنی زاده
5 امین اخوت
6 سعید افتادگان
7 ابراهیم بابادی
8 رسول باقرآبادی
9 آذین بازرگان
10 زهرا بختیاری
11 احمد بیات
12 محمد تقی بلیغ
13 میعاد جرفی پور
14 محسن جعفری
15 محمد جعفری
16 سپیده جعفری راد
17 نادر جوانمردی
18 ایمان جهانگیری
19 محمد چراغی
20 زهرا حسینی
21 ناعمه سادات حسینی
22 آرمین خاقانی
23 زهرا خلیلی
24 ابوطالب رحیمی
25 سحر رضایت
26 میلاد رنگ آمیز
27 پویا سرتاج
28 سینا سلطانی
29 شکیبا سهرابی
30 مهدی شاهزیدی
31 فرنوش شاهین
32 اقدس شریفات
33 الهه شفیعی
34 اشکان شیروانی
35 زینب قاسمی
36 فروغ صافی
37 فاطمه صیدآبادی
38 سروش طباطبایی
39 نرگس طهماسبی
40 شهروز عامری
41 سجاد عباسیان
42 مریم عبدالهی
43 راضیه عبوری
44 علیرضا عرب جعفری
45 صالحه عسگری
46 مژگان عسگری
47 آذین عطریان
48 میترا غفاری
49 فاطمه قادری
50 میترا قائدی
51 محمد قمی
52 علی علوی
53 مهدی کشانی
54 بنیامین کاظم زاده
55 مهربانو کرم پور
56 شبنم کلیجی
57 ارغوان گرانمایه
58 ساناز گرگان سیبی
59 مصطفی مرادی
60 سودابه مروتیان
61 مینو مشتاقی
62 زهرا منتظری
63 طیبه مقدس
64 زهرا مقصودی
65 علی موحدیان
66 موسویان
67 مهسا مولوی
68 مهشاد منتظرالظهور
69 مرجان مهدیان
70 نجمه مهرابی
71 زهرا ندیم
72 هانیه نیل فروشان
73 مریم هاشمی
74 ساناز تمیم زاده
75 ارش یکدانه