معرفی اعضاء انجمن پرنده شناسان آوای بوم

انجمن پرنده شناسان آوای بوم بیش از ۴۵ عضو داوطلب دارد. داوطلبان در آوای بوم بر اساس سطح بندی مقرر شده در بخش عضویت، در سه رده ی مختلف قرار دارند. بالاترین رده که اعضای هسته یا هیئت مدیره هستند، دارای حق رای در تمام تصمیم گیری های این انجمن میباشند.

معرفی اعضا هسته:

ایمان ابراهیمی

مدیر عامل

محمدعلی آقاابراهیمی

سرپرست بخش تیمار و رها سازی

مهسا هاشمی

سرپرست بخش پرنده نگری

سمانه محمدی

سرپرست هماهنگی و نظارت

میلاد لطیفی

سرپرست امور داوطلبین

فاطمه کاظمی

سرپرست امور اداری

سمیه امین پور

سرپرست محتوا و نشریات
فاطمه موسوی

فاطمه موسوی

عضو هسته

سینا پوراسحاق

عضو هسته و مترجم

مجید پورهمدانی

عضو هسته

محمد معینی

عضو هسته

معرفی اعضا رده ی سبز:

یاسمن پورقاضی

یاسمن پورقاضی

مهیار کاهکش

مهیار کاهکش

بهراد فرخنده

بهراد فرخنده

نازی مظفری

نازی مظفری

بنیامین کاظم زاده

بنیامین کاظم زاده

محبوبه مراد علیزاده

محبوبه مراد علیزاده

امین اخوت

معرفی پرنده بانان جوان:

امیرعلی آقا ابراهیمی

امیرعلی آقا ابراهیمی

برومند دریا
نادری نیا سهیل
حیدری یاسمن
نوری آنوشا
عرب ویدا

اسامی داوطلبین انجمن پرنده شناسان آوای بوم:

سپهر آقاابراهیمی
بارلی آیوازبالیان
احمدرضا ابراهیمی
محمد تقی بلیغ
میعاد جرفی پور
محسن جعفری
سپیده جعفری راد
نادر جوانمردی
ایمان جهانگیری
محمد چراغی
زهرا حسینی
ناعمه سادات حسینی
آرمین خاقانی
ابوطالب رحیمی
سحر رضایت
میلاد رنگ آمیز
پویا سرتاج
سینا سلطانی
شکیبا سهرابی
مهدی شاهزیدی
اقدس شریفات
رزنا شیروانی
فروغ صافی
نرگس طهماسبی
شهروز عامری
سجاد عباسیان
مریم عبدالهی
راضیه عبوری
علیرضا عرب جعفری
مژگان عسکری
آذین عطریان
بنیامین کاظم زاده
مهربانو کرم پور
ساناز گرگان سیبی
زهرا منتظری
علی موحدیان
هانیه نیل فروشان
ساناز تمیم زاده