فهرست پرندگان ایران

ایران کشوری است با تنوع قابل ملاحظه‌ای از پرندگان. در این مطلب فهرست پرندگان ایران آمده که شامل نام پرندگانی است که تاکنون در کشور مشاهده شده و به چک لیست پرندگان ایران اضافه شده‌اند. با افزایش تعداد پرنده‌نگران و متخصصان پرنده‌شناسی در کشور و در نتیجه افزایش مشاهدات پرندگان و ثبت آن‌ها، چک لیست پرندگان ایران مدام شاهد اسامی جدیدی در سال‌های اخیر بوده است به گونه ای که در یک دهه‌ی گذشته بیش از ۵۰ گونه به فهرست پرندگان ایران اضافه شده است.
موقعیت جغرافیایی ایران به گونه‌ای است که بسیاری از پرندگان آن مهاجراند. از بیش از ۵۵۵ گونه پرنده ای که در ایران زندگی میکنند، بر اساس فهرست بردلایف حداقل ۳۷۳ گونه‌ی آن مهاجر فصلی هستند. بر اساس همین فهرست در حدود ۱۰ درصد از گونه‌ های ایران در معرض خطر انقراض‌اند.

در جدول اسامی پرندگان ایران که در زیر آمده، در جلوی نام فارسی برخی از پرندگان عبارت مطالعه ی بیشتر درج شده است. شما میتوانید با کلیک بر روی نام این پرندگان، اطلاعات و تصاویر بیشتری از آن‌ها در سایت آوای بوم مشاهده کنید. همچنین در مقابل نام هر پرندگان یه ستون توضیحات وجود دارد. چنانچه وضعیت حفاظتی یک پرنده خاص بوده باشد یا موردی ویژه در ارتباط با آن پرنده وجود داشته باشید میتوانید در قسمت توضیحات آن را مشاهده کنید.

چک لیست پرندگان ایران
ردیف نام فارسی نام انگلیسی نام علمی توضیحات
۱ کشیم کوچک Little Grebe Tachybaptus ruficollis  
۲ کشیم بزرگ Great Crested Grebe Podiceps cristatus  
۳ کشیم گردن سرخ Red-necked Grebe Podiceps grisegena  
۴ کشیم گردن سیاه Black-necked Grebe Podiceps nigricollis  
۵ کشیم شاخدار Slavonian Grebe Podiceps auritus  
۶ کبوتر دریایی مدیترانه Cory’s Shearwater Calonectris diomedea  
۷ کبوتر دریایی دم پهن Wedge-tailed Shearwater Puffinus pacificus  
۸ کبوتر دریایی ایرانی Persian Shearwater Puffinus persicus  
۹ کبوتر دریایی دودی Sooty Shearwater Puffinus griseus NT: near threatened
۱۰ مرغ طوفان Wilson’Storm Petrel Oceanites oceanicus  
۱۱ نوک سرخ دریایی Red-billed Tropicbird Phaeton aethereus  
۱۲ بوبی نقابدار Masked Booby Sula dactylatra  
۱۳ باکلان Cormorant Phalacrocorax carbo  
۱۴ باکلان کوچک Pygmy Cormorant Phalacrocorax pygmeus  
۱۵ باکلان گلو سیاه Socotra Cormorant Phalacrocorax nigrogularis VU: vulnerable
۱۶ مار گردن African Darter Anhinga rufa  
۱۷ پلیکان سفید (مطالعه‌ی بیشتر) White Pelican Pelecanus onocrotalus  
۱۸ پلیکان پا خاکستری (مطالعه‌ی بیشتر) Dalmatian Pelican Pelecanus crispus VU: vulnerable
۱۹ قوی گنگ Mute Swan Cygnus olor  
۲۰ قوی فریادکش Whooper Swan Cygnus cygnus  
۲۱ قوی کوچک Bewick’s Swan Cygnus bewickii  
۲۲ غاز پا زرد Bean Goose Anser fabalis  
۲۳ غاز پیشانی سفید White-fronted Goose Anser albifrons  
۲۴ غاز پیشانی سفیدکوچک Lesser White-fronted Goose Anser erythropus VU: vulnerable
۲۵ غاز خاکستری Greylag Goose Anser anser  
۲۶ عروس غاز Red-breasted Goose Branta ruficollis VU: vulnerable
۲۷ غاز بارناکل Barnacle Goose Branta leucopsis  
۲۸ آنقوت Ruddy Shelduck Tadorna ferruginea  
۲۹ تنجه Shelduck Tadorna tadorna  
۳۰ گیلار Wigeon Anas penelope  
۳۱ اردک ارده ای Gadwall Anas strepera  
۳۲ خوتکا Teal Anas crecca  
۳۳ سر سبز (مطالعه‌ی بیشتر) Mallard Anas platyrhynchos  
۳۴ فیلوش Pintail Anas acuta  
۳۵ اردک نوک پهن Shoveler Anas clypeata  
۳۶ خوتکا ابرو سفید Garganey Anas querquedula  
۳۷ خوتکا غاز Cotton Pygmy Goose Nettapus coromandelianus  
۳۸ اردک کاکلی Falcated Duck Anas falcata NT: near threatened
۳۹ اردک مرمری marbled Teal Marmaronetta angustirostris VU: vulnerable
۴۰ اردک تاجدار Red-crested Pochard Netta rufina  
۴۱ اردک سرحنایی Pochard Aythya ferina VU: vulnerable
۴۲ اردک بلوطی Ferruginous Duck Aythya nyroca NT: near threatened
۴۳ اردک سیاه کاکل Tufted Duck Aythya fuligula  
۴۴ اردک سر سیاه Scaup Aythya marila  
۴۵ اردک سیاه Common Scoter Melanitta nigra  
۴۶ اردک سیاه مخملی Velvet Scoter Melanitta fusca  
۴۷ اردک دم دراز Long-tailed Duck Clangula hyemalis  
۴۸ اردک گونه سفید Goldeneye Bucephala clangula  
۴۹ مرگوس سفید Smew Mergus albellus  
۵۰ مرگوس کاکلی Red-breasted Merganser Mergus serrator  
۵۱ مرگوس بزرگ Goosander Mergus merganser  
۵۲ اردک سر سفید White-headed Duck Oxyura leucocephala EN: endangered
۵۳ فلامینگو Greater Flamingo Phoenicopterus ruber  
۵۴ فلامینگوی کوچک Lesser Flamingo Phoenicopterus minor NT: near threatened
۵۵ حواصیل خاکستری (مطالعه‌ی بیشتر) Grey Heron Ardea cinerea  
۵۶ غول حواصیل Goliath Heron Ardea goliath  
۵۷ حواصیل ارغوانی Purple Heron Ardea purpurea  
۵۸ اگرت بزرگ (مطالعه‌ی بیشتر) Great Egret Casmerodius albus  
۵۹ اگرت کوچک Little Egret Egretta garzetta  
۶۰ اگرت ساحلی Western Reef Heron Egretta gularis  
۶۱ گاوچرانک (مطالعه‌ی بیشتر) Cattle Egret Bubulcus ibis  
۶۲ حواصیل زرد (مطالعه‌ی بیشتر) Squacco Heron Ardeola ralloides  
۶۳ حواصیل هندی Indian Pond Heron Ardeola grayii  
۶۴ حواصیل سبز Striated Heron Butorides striatus  
۶۵ حواصیل شب Night Heron Nycticorax nycticorax  
۶۶ بوتیمار کوچک Little Bittern Ixobrychus minutus  
۶۷ بوتیمار (مطالعه‌ی بیشتر) Bittern Botaurus stellaris  
۶۸ اکراس آفریقایی Sacred Ibis Threskiornis aethiopicus  
۶۹ اکراس سیاه Glossy Ibis Plegadis falcinellus  
۷۰ کفچه نوک (Eurasian) Spoonbill Platalea leucorodia  
۷۱ لک لک سیاه Black Stork Ciconia nigra  
۷۲ لک لک مار گردن Woolly-necked Stork Ciconia episcopus  
۷۳ لک لک سفید (حاجی لک لک) White Stork Ciconia ciconia  
۷۴ عقاب ماهی گیر Osprey Pandion haliaetus  
۷۵ سار گپه جنگلی Honey Buzzard Pernis apivorus  
۷۶ سارگپه جنگلی تاجدار Crested Honey Buzzard Pernis ptilorhynchus  
۷۷ کور کور سیاه (مطالعه‌ی بیشتر) Black Kite Milvus migrans  
۷۸ کور کور حنایی Red Kite Milvus milvus NT: near threatened
۷۹ کورکور بال سیاه Black-winged Kite Elanus caeruleus  
۸۰ عقاب دریایی دم سفید White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla  
۸۱ عقاب دریایی Pallas’s Fish Eagle Haliaeetus leucoryphus EN: endangered
۸۲ دال سیاه Black Vulture Aegypius monachus NT: near threatened
۸۳ دال معمولی Griffon Vulture Gyps fulvus  
۸۴ دال پشت سفید White-rumped Vulture Gyps bengalensis CR: critically endangered
۸۵ کرکس کوچک (کرکس مصری) Egyptian Vulture Neophron percnopterus EN: endangered
۸۶ هما (مطالعه‌ی بیشتر) Lammergeier Gypaetus barbatus  
۸۷ عقاب مار خور (مطالعه‌ی بیشتر) Short-toed Eagle Circaetus gallicus  
۸۸ سار گپه چشم سفید White-eyed Buzzard Butastur teesa  
۸۹ سنقر خاکستری Hen Harrier Circus cyaneus  
۹۰ سنقر سفید Pallid Harrier Circus macrourus NT: near threatened
۹۱ سنقر گندم زار Montagu’s Harrier Circus pygargus  
۹۲ سنقر تالابی Marsh Harrier Circus aeruginosus  
۹۳ پیغو Levant Sparrowhawk Accipiter brevipes  
۹۴ پیغوی کوچک (مطالعه‌ی بیشتر) Shikra Accipiter badius  
۹۵ قرقی (مطالعه‌ی بیشتر) Sparrowhawk Accipiter nisus  
۹۶ طرلان Goshawk Accipiter gentilis  
۹۷ سار گپه معمولی Common Buzzard Buteo buteo  
۹۸ سار گپه پر پا Rough-legged Buzzard Buteo lagopus  
۹۹ سار گپه پا بلند Long-legged Buzzard Buteo rufinus  
۱۰۰ عقاب خالدار کوچک Lesser Spotted Eagle Aquila pomarina  
۱۰۱ عقاب خالدار بزرگ Greater Spotted Eagle Aquila clanga VU: vulnerable
۱۰۲ عقاب خاکی Tawny Eagle Aquila rapax VU: vulnerable
۱۰۳ عقاب صحرایی Steppe Eagle Aquila nipalensis EN: endangered
۱۰۴ شاه باز (عقاب شاهی) Imperial Eagle Aquila heliaca VU: vulnerable
۱۰۵ عقاب طلایی Golden Eagle Aquila chrysaetos  
۱۰۶ عقاب دو برادر Bonelli’s Eagle Hieraaetus fasciatus  
۱۰۷ عقاب پر پا Booted Eagle Hieraaetus pennatus  
۱۰۸ دلیجه کوچک (مطالعه‌ی بیشتر) Lesser Kestrel Falco naumanni VU: vulnerable
۱۰۹ دلیجه Kestrel Falco tinnunculus  
۱۱۰ شاهین پا سرخ Red-footed Falcon Falco vespertinus NT: near threatened
۱۱۱ شاهین سر حنایی Red-necked Falcon Falco chicquera  
۱۱۲ ترم تای Merlin Falco columbarius  
۱۱۳ لیل Hobby Falco subbuteo  
۱۱۴ لاچین Lanner Falcon Falco biarmicus  
۱۱۵ بالابان (چرخ) (مطالعه‌ی بیشتر) Saker Falcon Falco cherrug EN: endangered
۱۱۶ شاهین (مطالعه‌ی بیشتر) Peregrine Falcon Falco peregrinus  
۱۱۷ بحری Barbary Falcon Falco pelegrinoides  
۱۱۸ شاهین دودی Sooty Falcon Falco concolor VU: vulnerable
۱۱۹ شاهین بلوچی Laggar Falcon Falco jugger NT: near threatened
۱۲۰ شاهین آمور Amurr Falcon Falco amurensis  
۱۲۱ سیاه خروس (مطالعه‌ی بیشتر) Caucasian Black Grouse Tetrao mlokosiewiczi  
۱۲۲ تیهو See-see Partridge Ammoperdix griseogularis  
۱۲۳ کبک دری Caspian Snowcock Tetraogallus caspius  
۱۲۴ کبک Chukar Alectoris chukar  
۱۲۵ دراج Black Francolin Francolinus francolinus  
۱۲۶ جیرفتی Grey Francolin Francolinus pondicerianus  
۱۲۷ کبک چیل Grey Partridge Perdix perdix  
۱۲۸ بلدرچین Quail Coturnix cotrunix  
۱۲۹ قرقاول (مطالعه‌ی بیشتر) Pheasant Phasianus colchicus  
۱۳۰ یلوه ی آبی Water Rail Rallus aquaticus  
۱۳۱ یلوه ی حنایی Corn Crake Crex crex NT: near threatened
۱۳۲ یلوه ی کوچک Little Crake Porzana parva  
۱۳۳ یلوه ی نوک سبز Baillon’s Crake Porzana pusilla  
۱۳۴ یلوه ی خالدار Spotted Crake Porzana porzana  
۱۳۵ چنگر نوک سرخ Moorhen Gallinula chloropus  
۱۳۶ طاووسک Purple Gallinule Porphyrio porphyrio  
۱۳۷ چنگر Coot Fulica atra  
۱۳۸ بلدرچین بوته ای Little Buttonquail Turnix sylvatica  
۱۳۹ درنای خاکستری (مطالعه‌ی بیشتر) Common Crane Grus grus  
۱۴۰ درنای سیبری (مطالعه‌ی بیشتر) Siberian White Crane Grus leucogeranus CR: critically endangered
۱۴۱ درنای طناز (مطالعه‌ی بیشتر) Demoiselle Crane Anthropoides virgo  
۱۴۲ زنگوله بال Little Bustard Tetrax tetrax NT: near threatened
۱۴۳ هوبره (مطالعه‌ی بیشتر) Houbara Bustard Chlamydotis undulata VU: vulnerable
۱۴۴ میش مرغ (مطالعه‌ی بیشتر) Great Bustard Otis tarda VU: vulnerable
۱۴۵ پاشلک بنگالی Greater Painted Snipe Rostratula benghalensis  
۱۴۶ گیلانشاه دم سیاه Black-tailed Godwit Limosa limosa NT: near threatened
۱۴۷ گیلانشاه حنایی Bar-tailed Godwit Limosa lapponica  
۱۴۸ گیلانشاه ابرو سفید Whimbrel Numenius phaeopus  
۱۴۹ گیلانشاه خالدار Slender-billed Curlew Numenius tenuirostris CR: critically endangered
۱۵۰ گیلانشاه Curlew Numenius arquata  
۱۵۱ گیلانشاه شرقی Far Eastern Curlew Numenius madagascariensis  
۱۵۲ آبچلیک خالدار Spotted Redshank Tringa erythropus  
۱۵۳ آبچلیک پا سرخ Redshank Tringa totanus  
۱۵۴ آبچلیک تالابی Marsh Sandpiper Tringa stagnatilis  
۱۵۵ آبچلیک پا سبز Greenshank Tringa nebularia  
۱۵۶ آبچلیک تک زی Green Sandpiper Tringa ochropus  
۱۵۷ آبچلیک دودی Wood Sandpiper Tringa glareola  
۱۵۸ آبچلیک نوک سربالا Terek Sandpiper Tringa cinerea (Xenus cinereus)  
۱۵۹ آبچلیک آواز خوان Common Sandpiper Tringa (Actitis) hypoleucos  
۱۶۰ سنگ گردان Turnstone Arenaria interpres  
۱۶۱ شناگر گردن سرخ Red-necked Phalarope Phalaropus lobatus  
۱۶۲ شناگر بلوطی Red Phalarope Phalaropus fulicarius  
۱۶۳ ابیا Woodcock Scolopax rusticola  
۱۶۴ پاشلک تک زی Solitary Snipe Gallinago solitaria  
۱۶۵ پاشلک دم مویی Pin-tailed Snipe Gallinago stenura  
۱۶۶ پاشلک بزرگ Great Snipe Gallinago media NT: near threatened
۱۶۷ پاشلک معمولی Common Snipe Gallinago gallinago  
۱۶۸ پاشلک کوچک Jack Snipe Lymnocryptes minimus  
۱۶۹ تلیله سفید Sanderling Calidris alba  
۱۷۰ تلیله کوچک Little Stint Calidris minuta  
۱۷۱ تلیله دم سفید Temminck’s Stint Calidris temminckii  
۱۷۲ تلیله شکم سیاه Dunlin Calidris alpina  
۱۷۳ تلیله بلوطی (نوک دراز) Curlew Sandpiper Calidris ferruginea  
۱۷۴ تلیله بزرگ Great Knot Calidris tenuirostris EN: endangered
۱۷۵ تلیله حنایی Red Knot Calidris canutus  
۱۷۶ تلیله نوک پهن Broad-billed Sandpiper Limicola falcinellus  
۱۷۷ آبچلیک شکیل Ruff Philomachus pugnax  
۱۷۸ چاخ لق Stone Curlew Burhinus oedicnemus  
۱۷۹ چاخ لق هندی Great Stone Plover Esacus recurvirostris  
۱۸۰ صدف خوار Oystercatcher Haematopus ostralegus  
۱۸۱ چوب پا Black-winged Stilt Himantopus himantopus  
۱۸۲ آووست  (نوک خنجری) Avocet Recurvirostra avosetta  
۱۸۳ سلیم خرچنگ خوار Crab Plover Dromas ardeola  
۱۸۴ دودوک Cream-coloured Courser Cursorius cursor  
۱۸۵ گلاریول بال سرخ Collared Pratincole Glareola pratincola  
۱۸۶ گلاریول بال سیاه Black-winged Pratincole Glareola nordmanni NT: near threatened
۱۸۷ گلاریول کوچک Small Pratincole Glareola lactea  
۱۸۸ خروس کولی Lapwing Vanellus vanellus  
۱۸۹ خروس کولی سینه سیاه Spur-winged Lapwing Vanellus spinosus  
۱۹۰ خروس کولی اجتماعی (مطالعه‌ی بیشتر) Sociable Lapwing Vanellus gregarius CR: critically endangered
۱۹۱ خروس کولی دم سفید White-tailed Plover Vanellus leucurus  
۱۹۲ دیدومک Red-wattled Plover Vanellus indicus  
۱۹۳ سلیم طلایی European Polden Plover Pluvialis apricaria  
۱۹۴ سلیم طلایی خاوری Pacific Golden Plover Pluvialis fulva  
۱۹۵ سلیم خاکستری Grey Plover Pluvialis squatarola  
۱۹۶ سلیم طوقی Ringed Plover Charadrius hiaticula  
۱۹۷ سلیم طوقی کوچک Little Ringed Plover Charadrius dubius  
۱۹۸ سلیم کوچک Kentish Plover Charadrius alexandrinus  
۱۹۹ سلیم شنی کوچک Lesser Sand Plover Charadrius mongolus  
۲۰۰ سلیم شنی Greater Sand Plover Charadrius leschenaultii  
۲۰۱ سلیم سینه بلوطی Caspian Plover Charadrius asiaticus  
۲۰۲ سلیم کوهی Dotterel Eudromias morinellus  
۲۰۳ کاکایی چشم سفید White-eyed Gull Larus leucophthalmus  
۲۰۴ کاکایی دودی Sooty Gull Larus hemprichii  
۲۰۵ کاکایی نوک سبز Common Gull Larus canus  
۲۰۶ کاکایی خزری (کاکایی پا زرد) Yellow-legged Gull Larus cachinnans  
۲۰۷ کاکایی پشت سیاه کوچک Lesser Black-backed Gull Larus fuscus  
۲۰۸ کاکایی پشت سیاه بزرگ Great Black-backed Gull Larus marinus  
۲۰۹ کاکایی بزرگ Great Black-headed Gull Larus ichthyaetus  
۲۱۰ کاکایی سر سیاه Black-headed Gull Larus ridibundus  
۲۱۱ کاکایی صورتی Slender-billed Gull Larus genei  
۲۱۲ کاکایی کوچک Little Gull Larus minutus  
۲۱۳ کاکایی مدیترانه Mediterranean Gull Larus melanocephalus  
۲۱۴ کاکایی سر قهوه ای Brown-headed Gull Larus brunnicephalus  
۲۱۵ کاکایی ارمنستان Armenian Gull Larus armenicus  
۲۱۶ کاکایی سیبری Heuglin’s Gull Larus heuglini  
۲۱۷ کاکایی پا سیاه Black-legged Kittiwake Rissa tridactyla  
۲۱۸ پرستو دریایی تیره Whiskered Tern Chlidonias hybrida  
۲۱۹ پرستو دریایی بال سفید White-winged Black Tern Chlidonias leucopterus  
۲۲۰ پرستو دریایی سیاه Black Tern Chlidonias niger  
۲۲۱ پرستو دریایی خلیج فارس Saunders’s Tern Sterna saundersi  
۲۲۲ پرستو دریایی نوک کاکایی Gull-billed Tern Sterna nilotica  
۲۲۳ پرستو دریایی خزر Caspian Tern Sterna caspia  
۲۲۴ پرستو دریایی معمولی Common Tern Sterna hirundo  
۲۲۵ پرستو دریایی گونه سفید White-cheeked Tern Sterna repressa  
۲۲۶ پرستو دریایی پشت تیره Bridled Tern Sterna anaethetus  
۲۲۷ پرستو دریایی کوچک Little Tern Sterna albifrons  
۲۲۸ پرستو دریایی کاکلی بزرگ Swift Tern Sterna bergii  
۲۲۹ پرستو دریایی کاکلی کوچک Lesser Crested Tern Sterna bengalensis  
۲۳۰ پرستو دریایی نوک منقار زرد Sandwich Tern Sterna sandvicensis  
۲۳۱ پرستو دریایی پشت سیاه Sooty Tern Sterna fuscata  
۲۳۲ پرستو دریایی رودخانه زی Indian River Tern Sterna aurantia  
۲۳۳ کاکایی اقیانوسی دم پیچ Pomarine Skua Stercorarius pomarinus  
۲۳۴ کاکایی اقیانوسی دم دراز Long-tailed Skua Stercorarius longicaudus  
۲۳۵ کاکایی اقیانوسی قطبی Arctic Skua Stercorarius parasiticus  
۲۳۶ کاکایی اقیانوسی بزرگ Great Skua Catharacta skua  
۲۳۷ آب شکاف Indian Skimmer Rhynchops albicollis VU: vulnerable
۲۳۸ باقرقره دم دراز Pallas’s Sandgrouse Syrrhaptes paradoxus  
۲۳۹ باقرقره شکم سفید Pin-tailed Sandgrouse Pterocles alchata  
۲۴۰ باقرقره شکم بلوطی Chestnut-bellied Sandgrouse Pterocles exustus  
۲۴۱ باقرقره چیل Spotted Sandgrouse Pterocles senegallus  
۲۴۲ باقرقره شکم سیاه Black-bellied Sandgrouse Pterocles orientalis  
۲۴۳ باقرقره راه راه Lichtenstein’s Sandgrouse Pterocles lichtensteinii  
۲۴۴ باقرقره گندمگون Crowned Sandgrouse Pterocles coronatus  
۲۴۵ غواص گلو سرخ Red-throated Diver Gavia stellata  
۲۴۶ غواص گلو سیاه Black-throated Diver Gavia arctica  
۲۴۷ کبوتر چاهی Rock Dove Columba livia  
۲۴۸ کبوتر کوهپایه Stock Dove Columba oenas  
۲۴۹ فاخته Wood Pigeon Columba palumbus  
۲۵۰ کبوتر خاوری Yellow-eyed Dove Columba eversmanni VU: vulnerable
۲۵۱ قمری معمولی Turtle Dove Streptopelia turtur  
۲۵۲ قمری خانگی (مطالعه‌ی بیشتر) Laughing Dove Streptopelia senegalensis  
۲۵۳ قمری خاوری Oriental Turtle Dove Streptopelia orientalis  
۲۵۴ یا کریم Collared Dove Streptopelia decaocto  
۲۵۵ یا کریم طوقی Red turtle Dove Sterptopelia tranquebarica  
۲۵۶ طوطی طوق صورتی Ring-necked Parakeet Psittacula krameri  
۲۵۷ طوطی اسکندر Alexandrine Parakeet Psittacula eupatria  
۲۵۸ کوکوی کاکلی Great Spotted Cuckoo Clamator glandarius  
۲۵۹ کوکوی معمولی (مطالعه‌ی بیشتر) Common Cuckoo Cuculus canorus  
۲۶۰ کوکوی ابلق Jacobin Cuckoo Oxylophus jacobinus  
۲۶۱ کوکوی سیاه (کوکوی آسیایی) Asian Koel Eudynamys scolopacea  
۲۶۲ جغد انبار Barn Owl Tyto alba  
۲۶۳ مرغ حق جنوبی Striated Scops Owl Otus brucei  
۲۶۴ مرغ حق European Scops Owl Otus scops  
۲۶۵ شاهبوف (مطالعه‌ی بیشتر) Eagle Owl Bubo bubo  
۲۶۶ جغد ماهی خوار Brown Fish Owl Ketupa zeylonensis  
۲۶۷ بوف برفی Snowy Owl Nyctea scandiaca  
۲۶۸ جغد جنگلی Tawny Owl Strix aluco  
۲۶۹ جغد کوچک (مطالعه‌ی بیشتر) Little Owl Athene noctua  
۲۷۰ جغد کوچک جنوبی Spotted Little Owl Athene brama  
۲۷۱ جغد شاخدار Long-eared Owl Asio otus  
۲۷۲ جغد تالابی Short-eared Owl Asio flammeus  
۲۷۳ شبگرد European Nightjar Caprimulgus europaeus  
۲۷۴ شبگرد بلوچی Skyes’s Nightjar Caprimulgus maharattensis  
۲۷۵ شبگرد بیابانی Egyptian Nightjar Caprimulgus aegyptius  
۲۷۶ شبگرد هندی Indian Nightjar Caprimulgus asiaticus  
۲۷۷ باخورک دودی Pallid Swift Apus pallidus  
۲۷۸ بادخورک (مطالعه‌ی بیشتر) Common Swift Apus apus  
۲۷۹ بادخورک کوچک Little Swift Apus affinis  
۲۸۰ بادخورک شکم سفید Alpine Swift Tachymarptis melba  
۲۸۱ ماهی خورک ابلق Pied Kingfisher Ceryle rudis  
۲۸۲ ماهی خورک Common Kingfisher Alcedo atthis  
۲۸۳ ماهی خورک سینه سفید White-breasted Kingfisher Halcyon smyrnensis  
۲۸۴ زنبور خوار سبز (مطالعه‌ی بیشتر) Little Green Bee-eater Merops orientalis  
۲۸۵ زنبور خوار گلو خرمایی (مطالعه‌ی بیشتر) Blue-cheeked Bee-eater Merops persicus  
۲۸۶ زنبور خوار (مطالعه‌ی بیشتر) European Bee-eater Merops apiaster  
۲۸۷ سبز قبا European Roller Coracias garrulus  
۲۸۸ سبز قبای هندی Indian Roller Coracias benghalensis  
۲۸۹ هدهد (مطالعه‌ی بیشتر) Hoopoe Upupa epops  
۲۹۰ دارکوب قهوه ای Wryneck Jynx torquilla  
۲۹۱ دارکوب کوچک Lesser Spotted Woodpecker Picoides (Dendrocopos) minor  
۲۹۲ دارکوب سر سرخ Middle Spotted Woodpecker Picoides (Dendrocopos) medius  
۲۹۳ دارکوب بلوچی Sind Pied Woodpecker Picoides (Dendrocopos) assimilis  
۲۹۴ دارکوب سوری Syrian Woodpecker Picoides (Dendrocopos) syriacus  
۲۹۵ دارکوب بال سفید White-winged Woodpecker Picoides leucopterus  
۲۹۶ دارکوب بزرگ Great Spotted Woodpecker Picoides (Dendrocopos) major  
۲۹۷ دارکوب سیاه Black Woodpecker Dryocopos martius  
۲۹۸ دارکوب سبز شکم پولکی Scaly-bellied Woodpecker Picus squamatus  
۲۹۹ دارکوب سبز Green Woodpecker Picus viridis  
۳۰۰ سنگ چشم پشت سرخ Red-backed Shrike Lanius collurio  
۳۰۱ سنگ چشم دم سرخ Isabelline Shrike Lanius isabellinus  
۳۰۲ سنگ چشم پشت بلوطی Bay-backed Shrike Lanius vittatus  
۳۰۳ سنگ چشم دمگاه حنایی Long-tailed Shrike Lanius schach  
۳۰۴ سنگ چشم خاکستری کوچک Lesser Grey Shrike Lanius minor  
۳۰۵ سنگ چشم خاکستری بزرگ Great Grey Shrike Lanius excubitor  
۳۰۶ سنگ چشم خاکستری جنوبی Southern Grey Shrike Lanius meridionalis  
۳۰۷ سنگ چشم سر حنایی Woodchat Shrike Lanius senator  
۳۰۸ سنگ چشم پیشانی سفید Masked Shrike Lanius nubicus  
۳۰۹ جی جاق Jay Garrulus glandarius  
۳۱۰ زاغی (مطالعه‌ی بیشتر) Magpie Pica pica  
۳۱۱ زاغ بور (مطالعه‌ی بیشتر) Pleske’s Ground Jay Podoces pleskei پرنده‌ی اندمیک ایران
۳۱۲ کلاغ کوهی نوک سرخ Chough Pyrrhocorax pyrrhocorax  
۳۱۳ کلاغ کوهی نوک زرد Alpine Chough Pyrrhocorax graculus  
۳۱۴ کلاغ گردن بور Jackdaw Corvus monedula  
۳۱۵ کلاغ هندی House Crow Corvus splendens خارج از محدوده‌ی پراکنش خود گونه ای مهاجم محسوب شده و باید جمعیت آن کنترل یا از بین برود.
۳۱۶ کلاغ سیاه Rook Corvus frugilegus  
۳۱۷ کلاغ جنگلی شرقی Large-billed Crow Corvus macrorhynchos  
۳۱۸ کلاغ (مطالعه‌ی بیشتر) Hooded Crow Corvus corone  
۳۱۹ غراب گردن قهوه ای Brown-necked Raven Corvus ruficollis  
۳۲۰ غراب (مطالعه‌ی بیشتر) Raven Corvus corax  
۳۲۱ فندق شکن Eurasian Nutcracker Nucifraga caryocatactes  
۳۲۲ پری شاهرخ (مطالعه‌ی بیشتر) Golden Oriol Oriolus oriolus  
۳۲۳ بوجانگا Black Drongo Dicrurus macrocercus  
۳۲۴ بال لاکی (مطالعه‌ی بیشتر) Bohemian Waxwing Bombycilla garrulus  
۳۲۵ میوه خور Grey Hypocolius Hypocolius ampelinus  
۳۲۶ زیرآبروک Dipper Cinclus cinclus  
۳۲۷ سینه سرخ (مطالعه‌ی بیشتر) Robin Erithacus rubecula  
۳۲۸ بلبل خالدار Thrush Nightingale Luscinia luscinia  
۳۲۹ بلبل هزار دستان (مطالعه‌ی بیشتر) Nightingale Luscinia megarhynchos  
۳۳۰ گلو آبی (مطالعه‌ی بیشتر) Bluethroat Luscinia svecica  
۳۳۱ سینه سرخ ایرانی Whie-throated Robin Irania gutturalis  
۳۳۲ دم چتری Rusfous Bush Robin Cercotrichas galactotes  
۳۳۳ دم سرخ پشت بلوطی Eversmann’s Redstart Phoenicurus erythronotus  
۳۳۴ دم سرخ سیاه Black Redstart Phoenicurus ochruros  
۳۳۵ دم سرخ Common Redstart Phoenicurus phoenicurus  
۳۳۶ دم سرخ کوهی Guldenstadt’s Redstart Phoenicurus erythrogaster  
۳۳۷ چک بوته ای Whinchat Saxicola rubetra  
۳۳۸ چک Stonechat Saxicola torquata  
۳۳۹ چک ابلق Pied Stonechat Saxicola caprata  
۳۴۰ چکچک ابلق سفید Hooded Wheatear Oenanthe monacha  
۳۴۱ چکچک Northern Wheatear Oenanthe oenanthe  
۳۴۲ چکچک ابلق جنوبی Mourning Wheatear Oenanthe lugens  
۳۴۳ چکچک پشت سفید Finsche’s Wheatear Oenanthe finschii  
۳۴۴ چکچک ابلق خاوری Eastern Pied Wheatear Oenanthe picata  
۳۴۵ چکچک ابلق Pied Wheatear Oenanthe pleschanka  
۳۴۶ چکچک سیاه شکم سفید Hume’s Wheatear Oenanthe alboniger  
۳۴۷ چکچک گوش سیاه Black-eared Wheatear Oenanthe hispanica  
۳۴۸ چکچک دمگاه سرخ Red-tailed Wheatear Oenanthe xanthoprymna  
۳۴۹ چکچک بیابانی Desert Wheatear Oenanthe deserti  
۳۵۰ چکچک دشتی Isabelline Wheatear Oenanthe isabellina  
۳۵۱ چکچک سیاه سر سفید White-crowned Wheatear Oenanthe leucopyga  
۳۵۲ طرقه کوهی Rock Thrush Monticola saxatilis  
۳۵۳ طرقه بنفش Blue Rock Thrush Monticola solitarius  
۳۵۴ توکای طوقی Ring Ouzel Turdus torquatus  
۳۵۵ توکای سیاه Blackbird Turdus merula  
۳۵۶ توکای گلو سیاه Black-throated Thrush Turdus ruficollis  
۳۵۷ توکای پشت بلوطی Fieldfare Turdus pilaris  
۳۵۸ توکای پهلو قرمز Redwing Turdus iliacus  
۳۵۹ توکای باغی Song Thrush Turdus philomelos  
۳۶۰ توکای باغی بزرگ Mistle Thrush Turdus viscivorus  
۳۶۱ مگس گیر هندی Verditer Flycatcher Eumyias thalassina  
۳۶۲ مگس گیر راه راه (مگس گیر خالدار) Spotted Flycatcher Muscicapa striata  
۳۶۳ مگس گیر سینه سرخ Red-breasted Flycatcher Ficedula parva  
۳۶۴ مگس گیر ابلق European Pied Flycatcher Ficedula hypoleuca  
۳۶۵ مگس گیر طوق سفید Semi-collared Flycatcher Ficedula semitorquata NT: near threatened
۳۶۶ سار صورتی Rose-coloured Starling Sturnus roseus  
۳۶۷ سار Starling Sturnus vulgaris  
۳۶۸ مینا (مطالعه‌ی بیشتر) Common Myna Acridotheres tristis در اغلب قسمت های کشور به جز جنوب شرقی، گونه‌ای مهاجم محسوب شده و جمعیت آن باید از بین برود.
۳۶۹ کمر کولی درختی Nuthatch Sitta europaea  
۳۷۰ کمر کولی کوچک Western Rock Nuthatch Sitta neumayer  
۳۷۱ کمرکولی بزرگ (مطالعه‌ی بیشتر) Eastern Rock Nuthatch Sitta tephronata  
۳۷۲ دیوار خزک Wallcreeper Tichodroma muraria  
۳۷۳ دار خزک Treecreeper Certhia familiaris  
۳۷۴ الیکایی Wren Troglodytes troglodytes  
۳۷۵ چرخ ریسک سر سیاه Sombre Tit Parus lugubris  
۳۷۶ چرخ ریسک ایرانی Caspian Tit Parus hyrcanus پرنده‌ی اندمیک ایران (به تازگی در آذربایجان مشاهده شده و احتمالا دیگر اندمیک کشور محسوب نمیشود)
۳۷۷ چرخ ریسک تورانی Turkestan Tit Parus bokharensis  
۳۷۸ چرخ ریسک فیروزه ای Yellow-breasted Tit Parus cyanus (flavipectus)  
۳۷۹ چرخ ریسک پس سر سفید Coal Tit Parus ater  
۳۸۰ چرخ ریسک بزرگ Great Tit Parus major  
۳۸۱ چرخ ریسک سر آبی Blue Tit Parus caeruleus  
۳۸۲ چرخ ریسک پشت بلوطی (مطالعه‌ی بیشتر) Penduline Tit Remiz pendulinus  
۳۸۳ چرخ ریسک دم دراز Long-tailed Tit Aegithalos caudatus  
۳۸۴ چلچله ی رودخانه ای Sand Martin Riparia riparia  
۳۸۵ چلچله ی گلو قهوه ای Plain Martin Riparia paludicola  
۳۸۶ چلچله ی کوهی Crag Martin Hirundo rupestris  
۳۸۷ چلچله ی کوهی کمرنگ African Rock Martin Hirundo obsoleta  
۳۸۸ چلچله Barn Swallow Hirundo rustica  
۳۸۹ چلچله دمگاه خرمایی Red-rumped Swallow Hirundo daurica  
۳۹۰ چلچله ی دمگاه سفید House Martin Delichon urbica  
۳۹۱ بلبل خرما White-eared Bulbul Pycnonotus leucotis  
۳۹۲ بلبل دمگاه سرخ Red-vented Bulbul Pycnonotus cafer  
۳۹۳ سسک دم پهن Cetti’s Warbler Cettia cetti  
۳۹۴ سسک ملخی (راه راه – خالدار) Grasshopper Warbler Locustella naevia  
۳۹۵ سسک رودخانه ای River Warbler Locustella fluviatilis  
۳۹۶ سسک خوش صدا Savi’s Warbler Locustella luscinioides  
۳۹۷ سسک ابرو سفید Moustached Warbler Acrocephalus melanopogon  
۳۹۸ سسک جگن زار Sedge Warbler Acrocephalus schoenobaenus  
۳۹۹ سسک شالیزار Paddyfield Warbler Acrocephalus agricola  
۴۰۰ سسک نیزار European Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus  
۴۰۱ سسک نیزار خاوری Blyth’s Reed Warbler Acrocephalus dumetorum  
۴۰۲ سسک تالابی Marsh Warbler Acrocephalus palustris  
۴۰۳ سسک بزرگ نیزار Great Reed Warbler Acrocephalus arundinaceus  
۴۰۴ سسک پر سر و صدا Clamorous Reed Warbler Acrocephalus stentoreus  
۴۰۵ سسک درختی کوچک Booted Warbler Hippolais caligata  
۴۰۶ سسک درختی زیتونی Olivaceous Warbler Hippolais pallida  
۴۰۷ سسک درختی بزرگ Upcher’s Warbler Hippolais languida  
۴۰۸ سسک درختی لیمویی Icterine Warbler Hippolais icterina  
۴۰۹ سسک دم چتری Fan-tailed Cisticola Cisticola juncidis  
۴۱۰ سسک جنبان Scrub Warbler Scotocerca inquieta  
۴۱۱ سسک شکیل Graceful Prinia Prinia gracilis  
۴۱۲ سسک بیدی سبز Greenish Warbler Phylloscopus trochiloides  
۴۱۳ سسک چیفچاف Chiffchaff Phylloscopus collybitus  
۴۱۴ سسک چیفچاف هیمالیایی Mountain Chiffchaff Phylloscopus sindianus  
۴۱۵ سسک بیدی کوچک Plain Leaf Warbler Phylloscopus neglectus  
۴۱۶ سسک ابرو زرد هیوم Hume’s Leaf Warbler Phylloscopus humei  
۴۱۷ سسک جنگلی Wood Warbler Phylloscopus sibilatrix  
۴۱۸ سسک ابرو زرد Yellow-browed Warbler Phylloscopus inornatus  
۴۱۹ سسک شرقی Eastern Bonelli’s Warbler Phylloscopus orientalis  
۴۲۰ سسک سبز Green Warbler Phylloscopus nitidus  
۴۲۱ سسک سر سیاه (مطالعه‌ی بیشتر) Blackcap Sylvia atricapilla  
۴۲۲ سسک باغی Garden Warbler Sylvia borin  
۴۲۳ سسک گلو سفید Whitethroat Sylvia communis  
۴۲۴ سسک نقابدار کوچک Desert Whitethroat Sylvia minula  
۴۲۵ سسک نقابدار هیوم Hume’s Whitethroat Sylvia althaea  
۴۲۶ سسک خوزی Basra Reed Warbler Acrocephalus griseldis EN: endangered
۴۲۷ سسک نقابدار (گونه سیاه) Lesser Whitethroat Sylvia curruca  
۴۲۸ سسک بیابانی Desert Warbler Sylvia nana  
۴۲۹ سسک چیل (سینه راه راه) Barred Warbler Sylvia nisoria  
۴۳۰ سسک چشم سفید Orphean Warbler Sylvia hortensis  
۴۳۱ سسک سر دودی Menetries’s Warbler Sylvia mystacea  
۴۳۲ سسک روپلی (شارب دار) Ruppell’s Warbler Sylvia rueppelli  
۴۳۳ سسک تاج طلایی Goldcrest Regulus regulus  
۴۳۴ سسک بیدی Willow Warbler Phylloscopus trochilus  
۴۳۵ لیکوی خوزی Iraq Babbler Turdoides altirostris  
۴۳۶ لیکو Common Babbler Turdoides caudatus  
۴۳۷ چرخ ریسک نیزار Bearded Tit Panurus biarmicus  
۴۳۸ چکاوک هدهدی (مطالعه‌ی بیشتر) Hoopoe Lark Alaemon alaudipes  
۴۳۹ طرقه چکاوک Calandra Lark Melanocorypha calandra  
۴۴۰ چکاوک طوقی Bimaculated Lark Melanocorypha bimaculata  
۴۴۱ چکاوک بال سفید White-winged Lark Melanocorypha leucoptera  
۴۴۲ چکاوک سیاه Black Lark Melanocorypha yeltoniensis  
۴۴۳ چکاوک بیابانی نوک دم سیاه Bar-tailed Desert Lark Ammomanes cincturus  
۴۴۴ چکاوک بیابانی Desert Lark Ammomanes deserti  
۴۴۵ چکاوک پنجه کوتاه Short-toed Lark Calandrella brachydactyla  
۴۴۶ چکاوک نوک تیز Hume’s Short-Toed Lark Calandrella acutirostris  
۴۴۷ چکاوک سینه خط دار Lesser Short-Toed Lark Calandrella rufescens  
۴۴۸ چکاوک هندی Indian Sand Lark Calandrella raytal  
۴۴۹ چکاوک کاکلی (مطالعه‌ی بیشتر) Crested Lark Galerida cristata  
۴۵۰ چکاوک درختی Wood Lark Lullula arborea  
۴۵۱ چکاوک آسمانی Sky Lark Alauda arvensis  
۴۵۲ چکاوک آسمانی کوچک Small Sky Lark Alauda gulgula  
۴۵۳ چکاوک شکم سیاه Black-crowned Finch Lark Eremopterix nigriceps  
۴۵۴ چکاوک شاخدار Shore Lark Eremophila alpestris  
۴۵۵ شهد خوار Purple Sunbird Nectarinia asiatica  
۴۵۶ گنجشک تاغی Saxual Sparrow Passer ammodendri  
۴۵۷ گنجشک خانگی (مطالعه‌ی بیشتر) House Sparrow Passer domesticus  
۴۵۸ گنجشک سینه سیاه Spanish Sparrow Passer hispaniolensis  
۴۵۹ گنجشک بیابانی Desert Sparrow Passer simplex  
۴۶۰ گنجشک بلوچی Sind Jungle Sparrow Passer pyrrhonotus  
۴۶۱ گنجشک رودخانه ای Dead Sea Sparrow Passer moabiticus  
۴۶۲ گنجشک درختی Tree Sparrow Passer montanus  
۴۶۳ گنجشک گلو زرد Yellow-throated Sparrow Petronia xanthocollis  
۴۶۴ گنجشک کوهی Rock Sparrow Petronia petronia  
۴۶۵ گنجشک خاکی Pale Rock Sparrow Petronia brachydactyla  
۴۶۶ گنجشک برفی Snow Finch Montifringilla nivalis  
۴۶۷ دم جنبانک شکم زرد Yellow Wagtail Motacilla flava  
۴۶۸ دم جنبانک زرد Citrine Wagtail Motacilla citreola  
۴۶۹ دم جنبانک خاکستری Grey Wagtail Motacilla cinerea  
۴۷۰ دم جنبانک ابلق White Wagtail Motacilla alba  
۴۷۱ پپت پا دراز Richard’s Pipit Anthus richardi  
۴۷۲ پپت دشتی Tawny Pipit Anthus campestris  
۴۷۳ پپت نوک دراز Long-billed Pipit Anthus similis  
۴۷۴ پپت صحرایی Meadow Pipit Anthus pratensis  
۴۷۵ پپت درختی Tree Pipit Anthus trivialis  
۴۷۶ پپت گلو سرخ Red-throated Pipit Anthus cervinus  
۴۷۷ پپت تالابی Water Pipit Anthus spinoletta  
۴۷۸ پپت تالابی پا قهوه ای Buff-bellied Pipit Anthus rubescens  
۴۷۹ پپت پشت زیتونی Olive-backed Pipit Anthus hodgsoni  
۴۸۰ صعوه ی کوهی Alpine Accentor Prunella collaris  
۴۸۱ صعوه ی ابرو سفید Radde’s Accentor Prunella ocularis  
۴۸۲ صعوه ی گلو سیاه Black-throated Accentor Prunella atrogularis  
۴۸۳ صعوه ی باغی Dunnock Prunella modularis  
۴۸۴ سهره جنگلی (مطالعه‌ی بیشتر) Chaffinch Fringilla coelebs  
۴۸۵ سهره سر سیاه Brambling Fringilla montifringilla  
۴۸۶ سهره دمگاه زرد European Serin Serinus serinus  
۴۸۷ سهره پیشانی سرخ Red-fronted Serin Serinus pusillus  
۴۸۸ سهره سبز Greenfinch Carduelis chloris  
۴۸۹ سهره زرد سر سیاه Siskin Carduelis spinus  
۴۹۰ سهره طلایی (مطالعه‌ی بیشتر) Goldfinch Carduelis carduelis  
۴۹۱ سهره کوهی Twite Carduelis flavirostris  
۴۹۲ سهره سینه سرخ Linnet Carduelis cannabina  
۴۹۳ سهره بال سرخ Crimson-winged Finch Rhodopechys sanguinea  
۴۹۴ سهره صورتی Trumpeter Finch Rhodopechys githaginea  
۴۹۵ سهره مغولی Mongolian Finch Rhodopechys mongolica  
۴۹۶ سهره خاکی Desert Finch Rhodopechys obsoleta  
۴۹۷ سهره سرخ Common Rosefinch Carpodacus erythrinus  
۴۹۸ سهره نوک قیچی Common Crossbill Loxia curvirostra  
۴۹۹ سهره پشت خاکستری Bullfinch Pyrrhula pyrrhula  
۵۰۰ سهره نوک بزرگ Hawfinch Coccothraustes coccothraustes  
۵۰۱ سهره سیاه White-winged Grosbeak Mycerobas carnipes  
۵۰۲ سهره سرخ برنجی (نوک لاکی سرخ) Red Avadavat Amandava amandava  
۵۰۳ سهره هندی (سهره ریز) Indian Silverbill Lonchura malabarica  
۵۰۴ زردپره مزرعه Corn Bunting Miliaria calandra  
۵۰۵ زردپره لیمویی Yellowhammer Emberiza citrinella  
۵۰۶ زردپره حنایی Rustic Bunting Emberiza rustica VU: vulnerable
۵۰۷ زردپره کوچک Little Bunting Emberiza pusilla  
۵۰۸ زردپره سر آبی Cretzschmar’s Bunting Emberiza caesia  
۵۰۹ زردپره سر سفید White-capped Bunting Emberiza stewarti  
۵۱۰ زردپره گونه سفید Pine Bunting Emberiza leucocephalos  
۵۱۱ زردپره صخره ای Rock Bunting Emberiza cia  
۵۱۲ زردپره سر خاکستری Grey-necked Bunting Emberiza buchanani  
۵۱۳ زردپره رخ زرد Cinereous Bunting Emberiza cineracea NT: near threatened
۵۱۴ زردپره گلو زرد Ortolan Bunting Emberiza hortulana  
۵۱۵ زردپره راه راه House Bunting Emberiza striolata  
۵۱۶ زردپره سینه زرد Yellow-breasted Bunting Emberiza aureola NT: near threatened
۵۱۷ زردپره سر سیاه Black-headed Bunting Emberiza melanocephala  
۵۱۸ زردپره سر سرخ Red-headed Bunting Emberiza bruniceps  
۵۱۹ زردپره گلو سیاه Cirl Bunting Emberiza cirlus  
۵۲۰ زردپره نیزار Reed Bunting Emberiza schoeniclus  
۵۲۱ سسک چشم سفید هندی Oriental White-eye Zosterops palpebrosus  
۵۲۲ کاکایی کبود Glaucous Gull Larus hyperboreus
۵۲۳ سسک گل Pallas’s Leaf Warbler Phylloscopus proregulus
۵۲۴ جغد شمالی Boreal Owl Aegolius funereus  
۵۲۵ پرستوی دم سیمی Wire-tailed Swallow Hirundo smithii  
۵۲۶ جاکانای دم قرقاولی Pheasant-tailed Jacana            Hydrophasianus chirurgus  
۵۲۷ اگرت میانی Intermediate Egret Ardea intermedia  
۵۲۸ پاشلک نوک دراز Long-billed Dowitcher Limnodromus scolopaceus  
۵۲۹ ماهی خورک سر خاکستری Gray-headed Kingfisher Halcyon leucocephala  
۵۳۰ بوبی پاسرخ Red-footed Booby Sula sula
۵۳۱ پرستوی اقیانوسی قهوه ای Brown Noddy Anous stolidus  
۵۳۲ مگس گیر کاکل سیاه Black-naped Monarch Hypothymis azurea  
۵۳۳ پری شاهرخ هندی Indian Golden Oriole  Oriolus kundoo  
۵۳۴ خروس کولی سر خاکستری Gray-headed Lapwing Vanellus cinereus  
۵۳۵ پرستوی گلوراه راه Streak-throated Swallow Petrochelidon fluvicola  
۵۳۶ مینای بنک Bank Myna Acridotheres ginginianus  
۵۳۷ سسک تیره Dusky Warbler Phylloscopus fuscatus  
۵۳۸ دم جنبانک جنگلی Forest Wagtail Dendronanthus indicus  
۵۳۹ دال هیمالیایی Himalayan Griffon Gyps himalayensis
۵۴۰ لاپ لند پنجه بلند Lapland Longspur Calcarius lapponicus  
۵۴۱ پی پت پدی‌فیلد Paddyfield pipit Anthus rufulus  
۵۴۲ پی پت آبی آوازخوان Blue Whistling-Thrush            Myophonus caeruleus  
۵۴۳ مگس گیر لاجوردی Ultramarine Flycatcher Ficedula superciliaris  
۵۴۴ سار کاکل سیاه Brahminy Starling       Sturnia pagodarum  
۵۴۵ سسک روپل Rüppell’s Warbler Curruca ruppeli  
۵۴۶ چلچله‌ی کم رنگ Pale martin Riparia diluta  
۵۴۷ چلچله‌ی گلو خاکستری Grey-throated martin Riparia chinensis  
۵۴۸ چرخ ریسک پشت‌بلوطی کاکل سفید White-crowned Penduline-Tit  Remiz coronatus  
۵۴۹ چرخ ریسک پشت بلوطی سر سیاه Black-headed Penduline-Tit Remiz macronyx  
۵۵۰ سنگ چشم قهوه ای Brown Shrike  Lanius cristatus  
۵۵۱ بوچانگای خاکستری Ashy Drongo   Dicrurus leucophaeus  
۵۵۲ دارکوب بال سفید White-winged Woodpecker     Dendrocopos leucopterus  
۵۵۳ شاهبوف فرعون Pharaoh eagle-owl Bubo ascalaphus  
۵۵۴ سارگپه‌ی کوهی Upland Buzzard Buteo hemilasius  
۵۵۵ کورکور سرسفید Brahminy Kite Haliastur indus  
۵۵۶ سنقر تالابی شرقی Eastern Marsh Harrier           Circus spilonotus  
۵۵۷ کاکایی چشم سفید White-eyed Gull                                  Ichthyaetus leucophthalmus  
۵۵۸ کاکایی مدیترانه Mediterranean Gull     Ichthyaetus melanocephalus  
۵۵۹ کاکایی سر قهوه‌ای Brown-headed Gull     Chroicocephalus brunnicephalus  
۵۶۰ اسکوای قهوه‌ای Brown Skua                 Stercorarius antarcticus  
۵۶۱ گلاریول خاوری Oriental Pratincole      Glareola maldivarum  
۵۶۲ بلدرچین بوته‌ای Common Buttonquail  Turnix sylvaticus CR: critically endangered
۵۶۳ تلیله گردن سرخ Red-necked Stint                     Calidris ruficollis  
۵۶۴ طاووسک سینه سفید White-breasted Waterhen       Amaurornis phoenicurus  
۵۶۵ کوکوی خاوری Oriental Cuckoo Cuculus optatus  
۵۶۶ نوک سرخ هندی Red-billed Tropicbird  Phaethon aethereus  

اطلاعات تماس

آدرس: اصفهان، خیابان سجاد، خیابان ارباب، کوچه قصر، پلاک ۲

ایمیل: info@avayeboom.com

شماره تماس: ۰۹۹۱۴۰۱۳۷۸۱

شماره تماس منابع انسانی: ۰۹۳۶۱۷۶۱۰۲۱

4/UgEVjFgR-8qhAZpwJM6Bfl2C6MggkekGB1w7nytXkYQxb-7eYEKPl0Q