تسهیل دریافت کارت عضویت اوای بوم

تسهیل دریافت کارت عضویت اوای بوم

در جلسه هیئت مدیره به مورخ 14/1/1397 پس از بررسی شرایط عضویت سابق, تصمیم گرفته شد برای تسهیل عضویت علاقه مندان, شرایط عضویت تغییر کند.در حال حاضر افراد میتوانند برای دریافت کارت عضویت بوم یار طبق شرایط جدول عمل کنند.

علاقه مندان میتوانند پس از دریافت فرم عضویت از آوای بوم روند عضویت را طی کنند. 

از تمامی علاقه مندان جهت عضویت در آوای بوم دعوت به عمل می آید.

شرایط عضویت 

Date

28 فروردين 1397

Categories

باشگاه پرنده نگری

Get in Touch

Avayeboom Society

AJam apartment. chahar bagh street.
isfahan. iran

 

T+983136516212