نام پرنده: دورود

گونه ی پرنده: سارگپه

تاریخ دریافت: 20 مهرماه 99

داستان پرنده:

یکی از اعضای انجمن بلوطبان زاگرس از شهر دورود طی تماسی با آوای بوم اعلام نمود که یک سارگپه که دچار ضعف جسمانی و به هم ریختگی شدید پرها میباشد پیدا شده. این پرنده همان روز از طریق  اتوبوس مسافربری به مقصد نجف آباد اصفهان ارجاع شد و اعضای آوای بوم با مراجعه به پلیس راه نجف آباد، پرنده را دریافت نموده و به مرکز تیمار آوای بوم انتقال دادند.

وضعیت فعلی و نهایی:

پرنده توسط دامپزشک معاینه گردید و گراف از بال او تهیه شد. هیچگونه آسیب در اسکلت پرنده مشاهده نشد اما سوء تغذیه و ضعف جسمانی و به هم ریختگی پرها در اثر اسارت، قدرت پرواز را از پرنده گرفته بود. هم اکنون پرنده در مرکز تیمار انجمن آوای بوم نگهداری میشود تا در فرصت مقتضی و در صورت امکان در مکان مناسب رهاسازی شود.