بخش های موسسه

مرکز پرنده نگری

مرکز پرنده نگری اصفهان اولین مرکز پرنده نگری ایران است که مسئولیت ترویج پرنده نگری را بر عهده دارد.
این مرکز در منطقه نمونه گردشگری صفه قرار گرفته و همه روزه آماده پذیرش شهروندان محترم است.

مشاوره تیمار و رهاسازی

این بخش در حد توان موسسه اقدام به تیمار و رها سازی پرندگان میکند اما هدف اصلی رائه ی اطلاعات در این زمینه به گروه ها و ادارات مرتبط است. بدیهی است عملکرد این بخش با هماهنگی ادارات محیط زیست خواهد بود

آموزش

این بخش در راستای آموزش موضوعات مرتبط با پرندگان فعالیت می کند. مخاطب این بخش ادارات، آموزشگاه ها و انجمن ها هستند. مدرسان با توجه به موضوع تدریس هم از نیرو های درون موسسه و هم از متخصصان همکار خارج از موسسه انتخاب می شوند.

بخش اجرایی

فعالیت این بخش مرتبط با انجام طرح ها و پروژه های محلی، کشوری و بین المللی ای است که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم مرتبط با پرندگان است.

بخشی از فعالیت های این بخش به صورت غیر انتفاعی و در راستای ارتقای دانش و اصلاح اطلاعات است.

گالری

دوستان و همکاران

Client 1
Client 2
Client 3
Client 4
Client 5
Client 6

Get in Touch

Avayeboom Society

AJam apartment. chahar bagh street.
isfahan. iran

 

T+983136516212