گزارش جلسه پایانی سال 1398

جلسات پایان سال آوای بوم به منظور ارزیابی عملکرد سالانه، تدوین سیاست های کلی سال آینده، انتخاب مسئولین و مدیرعامل برگزار می گردد.
آخرین جلسه ی سال 98 به علت شیوع کرونا در کشور، در روز جمعه 23 اسفند ماه 98 به صورت مجازی و با حضور اعضای هسته ی مرکزی انجمن برگزار شد.

در این جلسه آیین نامه داخلی آوای بوم مورد تایید نهایی و تصویب قرار گرفت. اعضای هسته ملزم به رعایت آیین نامه می باشند.

همچنین ضمن بررسی عملکرد انجمن و فعالیت های انجام شده در سال جاری، پیشنهاداتی برای سال آینده مطرح و مورد بررسی قرار گرفت. از مهمترین این موراد لزوم گسترش فعالیت ها در سایر استان ها، سازماندهی اقدامات، همکاری با دیگر سازمان های مردم نهاد مرتبط، بهبود تعامل با داوطلبان و …. می باشد.

با توجه به آرا و نظرات اعضای حاضر در جلسه، افراد به شرح زیر مسئولیت بخش های اصلی را در سال 99 بر عهده خواهند داشت:

آقای محمدعلی آقاابراهیمی به عنوان سرپرست بخش “تیمار و رهاسازی” ابقا شد.
خانم مهسا هاشمی، به عنوان سرپرست بخش “گشت پرنده نگری و کافه بوم” ابقا شد.
خانم سمانه محمدی، به عنوان سرپرست بخش “سرپرست محتوا و نشریات” ابقا شد.
آقای میلاد لطیفی به عنوان سرپرست بخش “امور داوطلبین” ابقا شد.

همچنین آقای “ایمان ابراهیمی” با کسب اکثریت آرا به عنوان مدیرعامل انجمن در سال 1399 انتخاب شد.

در پایان در راستای شفافیت مالی انجمن، خانم الهه شفیعی (مسئول امور مالی) گزارش کامل مالی سال 98 انجمن را ارائه نمود.