نام پرنده: سهراب

گونه ی پرنده: عقاب طلایی

تاریخ دریافت: 10 فروردین 1400

داستان پرنده:

در روزهای آغازین سال 1400 یک عقاب طلایی بال شکسته به انجمن آوای بوم تحویل شد. پرنده در شرایطی در کنار جاده پیدا شده بود که قدرت پرواز نداشت و بال چپش افتادگی داشت. یابنده برای پایدار کردن وضعیت بال ، پرنده را در یک کیسه گذاشته بود. روز 15 فروردین پرنده نزد دامپزشک جناب آقای دکتر شاهزمانی برده شد و پس از تهیه گراف تصمیم به بیهوشی و جراحی بال شکسته گرفته شد. در تصاویر بدست آمده از سهراب آثار شلیک شکارچیان مشخص گردید که موجب شکستگی استخوان بال پرنده گردیده بود.

وضعیت فعلی و نهایی:

سهراب هم اکنون بدون قدرت پرواز در محل نگهداری پرندگان آسیب دیده ی انجمن آوای بوم نگهداری می شود.