آموزش محیطبانان استان اصفهان در ارتباط با پرندگان

 دفتر آموزش و مشارکت های مردمی اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان در راستای ارتقای دانش و اطلاعات محیطبانان، برنامه ای را تحت عنوان زنگ آموزش محیط زیست ویژه ی محیطبانان در تاریخ 4 مرداد ماه سال 1397 برگزار نمود. از جمله مباحثی که در این برنامه به محیط بانان آموزش داده شد میتوان به مدیریت پسماند، کاهش زباله تولیدی، نحوه ی شناسایی پستانداران، آشنایی با نمایه های پستانداران و آشنایی با روش های پایش پستانداران اشاره کرد. در این برنامه که محیطبانانی از تمامی مناطق طبیعی استان اصفهان حضور داشتند، ساعاتی نیز به آموزش مباحث مرتبط با پرندگان اختصاص داده شد که ایمان ابراهیمی از اعضای انجمن پرنده شناسان آوای بوم تدریس آن را به عهده داشت. سرفصل مباحث ارائه شده در بخش پرندگان این برنامه ی آموزشی به قرار زیر ارائه گشت:

–  نحوه ی شناسایی پرندگان

–  مقدمات مهاجرت پرندگا

–  گونه های شاخص پرندگان استان اصفهان

–  نحوه مهار و کنترل پرندگان

–  نحوه ی رها سازی پرندگان

–  آشنایی مقدماتی با فیزیولوژی بدن پرندگان

آوای بوم
آموزش محیط بانآموزش محیط بان