فهرست پرندگان ایران

ایران کشوری است با تنوع قابل ملاحظه‌ای از پرندگان. در این مطلب فهرست پرندگان ایران آمده که شامل نام پرندگانی است که تاکنون در کشور مشاهده شده و به چک لیست پرندگان ایران اضافه شده‌اند. با افزایش تعداد پرنده‌نگران و متخصصان پرنده‌شناسی در کشور و در نتیجه افزایش مشاهدات پرندگان و ثبت آن‌ها، چک لیست پرندگان ایران مدام شاهد اسامی جدیدی در سال‌های اخیر بوده است به گونه ای که در یک دهه‌ی گذشته بیش از ۵۰ گونه به فهرست پرندگان ایران اضافه شده است.
موقعیت جغرافیایی ایران به گونه‌ای است که بسیاری از پرندگان آن مهاجراند. از بیش از ۵۵۵ گونه پرنده ای که در ایران زندگی میکنند، بر اساس فهرست بردلایف حداقل ۳۷۳ گونه‌ی آن مهاجر فصلی هستند. بر اساس همین فهرست در حدود ۱۰ درصد از گونه‌ های ایران در معرض خطر انقراض‌اند.

در جدول اسامی پرندگان ایران که در زیر آمده، در جلوی نام فارسی برخی از پرندگان عبارت مطالعه ی بیشتر درج شده است. شما میتوانید با کلیک بر روی نام این پرندگان، اطلاعات و تصاویر بیشتری از آن‌ها در سایت آوای بوم مشاهده کنید. همچنین در مقابل نام هر پرندگان یه ستون توضیحات وجود دارد. چنانچه وضعیت حفاظتی یک پرنده خاص بوده باشد یا موردی ویژه در ارتباط با آن پرنده وجود داشته باشید میتوانید در قسمت توضیحات آن را مشاهده کنید.

چک لیست پرندگان ایران
ردیف نام فارسی نام انگلیسی نام علمی توضیحات
1 كشیم كوچك Little Grebe Tachybaptus ruficollis  
2 كشیم بزرگ Great Crested Grebe Podiceps cristatus  
3 كشیم گردن سرخ Red-necked Grebe Podiceps grisegena  
4 كشیم گردن سیاه Black-necked Grebe Podiceps nigricollis  
5 كشیم شاخدار Slavonian Grebe Podiceps auritus  
6 كبوتر دریایی مدیترانه Cory’s Shearwater Calonectris diomedea  
7 كبوتر دریایی دم پهن Wedge-tailed Shearwater Puffinus pacificus  
8 كبوتر دریایی ایرانی Persian Shearwater Puffinus persicus  
9 كبوتر دریایی دودی Sooty Shearwater Puffinus griseus NT: near threatened
10 مرغ طوفان Wilson’Storm Petrel Oceanites oceanicus  
11 نوك سرخ دریایی Red-billed Tropicbird Phaeton aethereus  
12 بوبی نقابدار Masked Booby Sula dactylatra  
13 باكلان Cormorant Phalacrocorax carbo  
14 باكلان كوچك Pygmy Cormorant Phalacrocorax pygmeus  
15 باكلان گلو سیاه Socotra Cormorant Phalacrocorax nigrogularis VU: vulnerable
16 مار گردن African Darter Anhinga rufa  
17 پلیکان سفید (مطالعه‌ی بیشتر) White Pelican Pelecanus onocrotalus  
18 پلیکان پا خاكستری (مطالعه‌ی بیشتر) Dalmatian Pelican Pelecanus crispus VU: vulnerable
19 قوی گنگ Mute Swan Cygnus olor  
20 قوی فریادكش Whooper Swan Cygnus cygnus  
21 قوی كوچك Bewick’s Swan Cygnus bewickii  
22 غاز پا زرد Bean Goose Anser fabalis  
23 غاز پیشانی سفید White-fronted Goose Anser albifrons  
24 غاز پیشانی سفیدكوچك Lesser White-fronted Goose Anser erythropus VU: vulnerable
25 غاز خاكستری Greylag Goose Anser anser  
26 عروس غاز Red-breasted Goose Branta ruficollis VU: vulnerable
27 غاز بارناكل Barnacle Goose Branta leucopsis  
28 آنقوت Ruddy Shelduck Tadorna ferruginea  
29 تنجه Shelduck Tadorna tadorna  
30 گیلار Wigeon Anas penelope  
31 اردك ارده ای Gadwall Anas strepera  
32 خوتكا Teal Anas crecca  
33 سر سبز (مطالعه‌ی بیشتر) Mallard Anas platyrhynchos  
34 فیلوش Pintail Anas acuta  
35 اردک نوك پهن Shoveler Anas clypeata  
36 خوتكا ابرو سفید Garganey Anas querquedula  
37 خوتكا غاز Cotton Pygmy Goose Nettapus coromandelianus  
38 اردک كاكلی Falcated Duck Anas falcata NT: near threatened
39 اردك مرمری marbled Teal Marmaronetta angustirostris VU: vulnerable
40 اردك تاجدار Red-crested Pochard Netta rufina  
41 اردك سرحنایی Pochard Aythya ferina VU: vulnerable
42 اردك بلوطی Ferruginous Duck Aythya nyroca NT: near threatened
43 اردك سیاه كاكل Tufted Duck Aythya fuligula  
44 اردك سر سیاه Scaup Aythya marila  
45 اردك سیاه Common Scoter Melanitta nigra  
46 اردك سیاه مخملی Velvet Scoter Melanitta fusca  
47 اردك دم دراز Long-tailed Duck Clangula hyemalis  
48 اردك گونه سفید Goldeneye Bucephala clangula  
49 مرگوس سفید Smew Mergus albellus  
50 مرگوس كاكلی Red-breasted Merganser Mergus serrator  
51 مرگوس بزرگ Goosander Mergus merganser  
52 اردك سر سفید White-headed Duck Oxyura leucocephala EN: endangered
53 فلامینگو Greater Flamingo Phoenicopterus ruber  
54 فلامینگوی كوچك Lesser Flamingo Phoenicopterus minor NT: near threatened
55 حواصیل خاكستری (مطالعه‌ی بیشتر) Grey Heron Ardea cinerea  
56 غول حواصیل Goliath Heron Ardea goliath  
57 حواصیل ارغوانی Purple Heron Ardea purpurea  
58 اگرت بزرگ (مطالعه‌ی بیشتر) Great Egret Casmerodius albus  
59 اگرت كوچك Little Egret Egretta garzetta  
60 اگرت ساحلی Western Reef Heron Egretta gularis  
61 گاوچرانک (مطالعه‌ی بیشتر) Cattle Egret Bubulcus ibis  
62 حواصیل زرد (مطالعه‌ی بیشتر) Squacco Heron Ardeola ralloides  
63 حواصیل هندی Indian Pond Heron Ardeola grayii  
64 حواصیل سبز Striated Heron Butorides striatus  
65 حواصیل شب Night Heron Nycticorax nycticorax  
66 بوتیمار كوچك Little Bittern Ixobrychus minutus  
67 بوتیمار (مطالعه‌ی بیشتر) Bittern Botaurus stellaris  
68 اکراس آفریقایی Sacred Ibis Threskiornis aethiopicus  
69 اکراس سیاه Glossy Ibis Plegadis falcinellus  
70 كفچه نوك (Eurasian) Spoonbill Platalea leucorodia  
71 لك لك سیاه Black Stork Ciconia nigra  
72 لك لك مار گردن Woolly-necked Stork Ciconia episcopus  
73 لك لك سفید (حاجی لک لک) White Stork Ciconia ciconia  
74 عقاب ماهی گیر Osprey Pandion haliaetus  
75 سار گپه جنگلی Honey Buzzard Pernis apivorus  
76 سارگپه جنگلی تاجدار Crested Honey Buzzard Pernis ptilorhynchus  
77 كور كور سیاه (مطالعه‌ی بیشتر) Black Kite Milvus migrans  
78 كور كور حنایی Red Kite Milvus milvus NT: near threatened
79 كوركور بال سیاه Black-winged Kite Elanus caeruleus  
80 عقاب دریایی دم سفید White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla  
81 عقاب دریایی Pallas’s Fish Eagle Haliaeetus leucoryphus EN: endangered
82 دال سیاه Black Vulture Aegypius monachus NT: near threatened
83 دال معمولی Griffon Vulture Gyps fulvus  
84 دال پشت سفید White-rumped Vulture Gyps bengalensis CR: critically endangered
85 كركس كوچك (كركس مصری) Egyptian Vulture Neophron percnopterus EN: endangered
86 هما (مطالعه‌ی بیشتر) Lammergeier Gypaetus barbatus  
87 عقاب مار خور (مطالعه‌ی بیشتر) Short-toed Eagle Circaetus gallicus  
88 سار گپه چشم سفید White-eyed Buzzard Butastur teesa  
89 سنقر خاكستری Hen Harrier Circus cyaneus  
90 سنقر سفید Pallid Harrier Circus macrourus NT: near threatened
91 سنقر گندم زار Montagu’s Harrier Circus pygargus  
92 سنقر تالابی Marsh Harrier Circus aeruginosus  
93 پیغو Levant Sparrowhawk Accipiter brevipes  
94 پیغوی كوچك (مطالعه‌ی بیشتر) Shikra Accipiter badius  
95 قرقی (مطالعه‌ی بیشتر) Sparrowhawk Accipiter nisus  
96 طرلان Goshawk Accipiter gentilis  
97 سار گپه معمولی Common Buzzard Buteo buteo  
98 سار گپه پر پا Rough-legged Buzzard Buteo lagopus  
99 سار گپه پا بلند Long-legged Buzzard Buteo rufinus  
100 عقاب خالدار كوچك Lesser Spotted Eagle Aquila pomarina  
101 عقاب خالدار بزرگ Greater Spotted Eagle Aquila clanga VU: vulnerable
102 عقاب خاكی Tawny Eagle Aquila rapax VU: vulnerable
103 عقاب صحرایی Steppe Eagle Aquila nipalensis EN: endangered
104 شاه باز (عقاب شاهی) Imperial Eagle Aquila heliaca VU: vulnerable
105 عقاب طلایی Golden Eagle Aquila chrysaetos  
106 عقاب دو برادر Bonelli’s Eagle Hieraaetus fasciatus  
107 عقاب پر پا Booted Eagle Hieraaetus pennatus  
108 دلیجه كوچك (مطالعه‌ی بیشتر) Lesser Kestrel Falco naumanni VU: vulnerable
109 دلیجه Kestrel Falco tinnunculus  
110 شاهین پا سرخ Red-footed Falcon Falco vespertinus NT: near threatened
111 شاهین سر حنایی Red-necked Falcon Falco chicquera  
112 ترم تای Merlin Falco columbarius  
113 لیل Hobby Falco subbuteo  
114 لاچین Lanner Falcon Falco biarmicus  
115 بالابان (چرخ) (مطالعه‌ی بیشتر) Saker Falcon Falco cherrug EN: endangered
116 شاهین (مطالعه‌ی بیشتر) Peregrine Falcon Falco peregrinus  
117 بحری Barbary Falcon Falco pelegrinoides  
118 شاهین دودی Sooty Falcon Falco concolor VU: vulnerable
119 شاهین بلوچی Laggar Falcon Falco jugger NT: near threatened
120 شاهین آمور Amurr Falcon Falco amurensis  
121 سیاه خروس (مطالعه‌ی بیشتر) Caucasian Black Grouse Tetrao mlokosiewiczi  
122 تیهو See-see Partridge Ammoperdix griseogularis  
123 كبك دری Caspian Snowcock Tetraogallus caspius  
124 كبك Chukar Alectoris chukar  
125 دراج Black Francolin Francolinus francolinus  
126 جیرفتی Grey Francolin Francolinus pondicerianus  
127 كبك چیل Grey Partridge Perdix perdix  
128 بلدرچین Quail Coturnix cotrunix  
129 قرقاول (مطالعه‌ی بیشتر) Pheasant Phasianus colchicus  
130 یلوه ی آبی Water Rail Rallus aquaticus  
131 یلوه ی حنایی Corn Crake Crex crex NT: near threatened
132 یلوه ی كوچك Little Crake Porzana parva  
133 یلوه ی نوك سبز Baillon’s Crake Porzana pusilla  
134 یلوه ی خالدار Spotted Crake Porzana porzana  
135 چنگر نوك سرخ Moorhen Gallinula chloropus  
136 طاووسك Purple Gallinule Porphyrio porphyrio  
137 چنگر Coot Fulica atra  
138 بلدرچین بوته ای Little Buttonquail Turnix sylvatica  
139 درنای خاکستری (مطالعه‌ی بیشتر) Common Crane Grus grus  
140 درنای سیبری (مطالعه‌ی بیشتر) Siberian White Crane Grus leucogeranus CR: critically endangered
141 درنای طناز (مطالعه‌ی بیشتر) Demoiselle Crane Anthropoides virgo  
142 زنگوله بال Little Bustard Tetrax tetrax NT: near threatened
143 هوبره (مطالعه‌ی بیشتر) Houbara Bustard Chlamydotis undulata VU: vulnerable
144 میش مرغ (مطالعه‌ی بیشتر) Great Bustard Otis tarda VU: vulnerable
145 پاشلک بنگالی Greater Painted Snipe Rostratula benghalensis  
146 گیلانشاه دم سیاه Black-tailed Godwit Limosa limosa NT: near threatened
147 گیلانشاه حنایی Bar-tailed Godwit Limosa lapponica  
148 گیلانشاه ابرو سفید Whimbrel Numenius phaeopus  
149 گیلانشاه خالدار Slender-billed Curlew Numenius tenuirostris CR: critically endangered
150 گیلانشاه Curlew Numenius arquata  
151 گیلانشاه شرقی Far Eastern Curlew Numenius madagascariensis  
152 آبچلیك خالدار Spotted Redshank Tringa erythropus  
153 آبچلیك پا سرخ Redshank Tringa totanus  
154 آبچلیك تالابی Marsh Sandpiper Tringa stagnatilis  
155 آبچلیك پا سبز Greenshank Tringa nebularia  
156 آبچلیك تك زی Green Sandpiper Tringa ochropus  
157 آبچلیك دودی Wood Sandpiper Tringa glareola  
158 آبچلیك نوك سربالا Terek Sandpiper Tringa cinerea (Xenus cinereus)  
159 آبچلیك آواز خوان Common Sandpiper Tringa (Actitis) hypoleucos  
160 سنگ گردان Turnstone Arenaria interpres  
161 شناگر گردن سرخ Red-necked Phalarope Phalaropus lobatus  
162 شناگر بلوطی Red Phalarope Phalaropus fulicarius  
163 ابیا Woodcock Scolopax rusticola  
164 پاشلك تك زی Solitary Snipe Gallinago solitaria  
165 پاشلك دم مویی Pin-tailed Snipe Gallinago stenura  
166 پاشلك بزرگ Great Snipe Gallinago media NT: near threatened
167 پاشلك معمولی Common Snipe Gallinago gallinago  
168 پاشلك كوچك Jack Snipe Lymnocryptes minimus  
169 تلیله سفید Sanderling Calidris alba  
170 تلیله كوچك Little Stint Calidris minuta  
171 تلیله دم سفید Temminck’s Stint Calidris temminckii  
172 تلیله شكم سیاه Dunlin Calidris alpina  
173 تلیله بلوطی (نوک دراز) Curlew Sandpiper Calidris ferruginea  
174 تلیله بزرگ Great Knot Calidris tenuirostris EN: endangered
175 تلیله حنایی Red Knot Calidris canutus  
176 تلیله نوك پهن Broad-billed Sandpiper Limicola falcinellus  
177 آبچلیك شکیل Ruff Philomachus pugnax  
178 چاخ لق Stone Curlew Burhinus oedicnemus  
179 چاخ لق هندی Great Stone Plover Esacus recurvirostris  
180 صدف خوار Oystercatcher Haematopus ostralegus  
181 چوب پا Black-winged Stilt Himantopus himantopus  
182 آووست  (نوك خنجری) Avocet Recurvirostra avosetta  
183 سلیم خرچنگ خوار Crab Plover Dromas ardeola  
184 دودوك Cream-coloured Courser Cursorius cursor  
185 گلاریول بال سرخ Collared Pratincole Glareola pratincola  
186 گلاریول بال سیاه Black-winged Pratincole Glareola nordmanni NT: near threatened
187 گلاریول كوچك Small Pratincole Glareola lactea  
188 خروس كولی Lapwing Vanellus vanellus  
189 خروس كولی سینه سیاه Spur-winged Lapwing Vanellus spinosus  
190 خروس كولی اجتماعی (مطالعه‌ی بیشتر) Sociable Lapwing Vanellus gregarius CR: critically endangered
191 خروس كولی دم سفید White-tailed Plover Vanellus leucurus  
192 دیدومك Red-wattled Plover Vanellus indicus  
193 سلیم طلایی European Polden Plover Pluvialis apricaria  
194 سلیم طلایی خاوری Pacific Golden Plover Pluvialis fulva  
195 سلیم خاكستری Grey Plover Pluvialis squatarola  
196 سلیم طوقی Ringed Plover Charadrius hiaticula  
197 سلیم طوقی كوچك Little Ringed Plover Charadrius dubius  
198 سلیم كوچك Kentish Plover Charadrius alexandrinus  
199 سلیم شنی كوچك Lesser Sand Plover Charadrius mongolus  
200 سلیم شنی Greater Sand Plover Charadrius leschenaultii  
201 سلیم سینه بلوطی Caspian Plover Charadrius asiaticus  
202 سلیم كوهی Dotterel Eudromias morinellus  
203 كاكایی چشم سفید White-eyed Gull Larus leucophthalmus  
204 كاكایی دودی Sooty Gull Larus hemprichii  
205 كاكایی نوك سبز Common Gull Larus canus  
206 كاكایی خزری (كاكایی پا زرد) Yellow-legged Gull Larus cachinnans  
207 كاكایی پشت سیاه كوچك Lesser Black-backed Gull Larus fuscus  
208 كاكایی پشت سیاه بزرگ Great Black-backed Gull Larus marinus  
209 كاكایی بزرگ Great Black-headed Gull Larus ichthyaetus  
210 كاكایی سر سیاه Black-headed Gull Larus ridibundus  
211 كاكایی صورتی Slender-billed Gull Larus genei  
212 كاكایی كوچك Little Gull Larus minutus  
213 كاكایی مدیترانه Mediterranean Gull Larus melanocephalus  
214 كاكایی سر قهوه ای Brown-headed Gull Larus brunnicephalus  
215 كاكایی ارمنستان Armenian Gull Larus armenicus  
216 كاكایی سیبری Heuglin’s Gull Larus heuglini  
217 كاكایی پا سیاه Black-legged Kittiwake Rissa tridactyla  
218 پرستو دریایی تیره Whiskered Tern Chlidonias hybrida  
219 پرستو دریایی بال سفید White-winged Black Tern Chlidonias leucopterus  
220 پرستو دریایی سیاه Black Tern Chlidonias niger  
221 پرستو دریایی خلیج فارس Saunders’s Tern Sterna saundersi  
222 پرستو دریایی نوك كاكایی Gull-billed Tern Sterna nilotica  
223 پرستو دریایی خزر Caspian Tern Sterna caspia  
224 پرستو دریایی معمولی Common Tern Sterna hirundo  
225 پرستو دریایی گونه سفید White-cheeked Tern Sterna repressa  
226 پرستو دریایی پشت تیره Bridled Tern Sterna anaethetus  
227 پرستو دریایی كوچك Little Tern Sterna albifrons  
228 پرستو دریایی كاكلی بزرگ Swift Tern Sterna bergii  
229 پرستو دریایی كاكلی كوچك Lesser Crested Tern Sterna bengalensis  
230 پرستو دریایی نوك منقار زرد Sandwich Tern Sterna sandvicensis  
231 پرستو دریایی پشت سیاه Sooty Tern Sterna fuscata  
232 پرستو دریایی رودخانه زی Indian River Tern Sterna aurantia  
233 كاكایی اقیانوسی دم پیچ Pomarine Skua Stercorarius pomarinus  
234 كاكایی اقیانوسی دم دراز Long-tailed Skua Stercorarius longicaudus  
235 كاكایی اقیانوسی قطبی Arctic Skua Stercorarius parasiticus  
236 كاكایی اقیانوسی بزرگ Great Skua Catharacta skua  
237 آب شكاف Indian Skimmer Rhynchops albicollis VU: vulnerable
238 باقرقره دم دراز Pallas’s Sandgrouse Syrrhaptes paradoxus  
239 باقرقره شكم سفید Pin-tailed Sandgrouse Pterocles alchata  
240 باقرقره شكم بلوطی Chestnut-bellied Sandgrouse Pterocles exustus  
241 باقرقره چیل Spotted Sandgrouse Pterocles senegallus  
242 باقرقره شكم سیاه Black-bellied Sandgrouse Pterocles orientalis  
243 باقرقره راه راه Lichtenstein’s Sandgrouse Pterocles lichtensteinii  
244 باقرقره گندمگون Crowned Sandgrouse Pterocles coronatus  
245 غواص گلو سرخ Red-throated Diver Gavia stellata  
246 غواص گلو سیاه Black-throated Diver Gavia arctica  
247 كبوتر چاهی Rock Dove Columba livia  
248 كبوتر كوهپایه Stock Dove Columba oenas  
249 فاخته Wood Pigeon Columba palumbus  
250 كبوتر خاوری Yellow-eyed Dove Columba eversmanni VU: vulnerable
251 قمری معمولی Turtle Dove Streptopelia turtur  
252 قمری خانگی (مطالعه‌ی بیشتر) Laughing Dove Streptopelia senegalensis  
253 قمری خاوری Oriental Turtle Dove Streptopelia orientalis  
254 یا كریم Collared Dove Streptopelia decaocto  
255 یا كریم طوقی Red turtle Dove Sterptopelia tranquebarica  
256 طوطی طوق صورتی Ring-necked Parakeet Psittacula krameri  
257 طوطی اسكندر Alexandrine Parakeet Psittacula eupatria  
258 كوكوی كاكلی Great Spotted Cuckoo Clamator glandarius  
259 كوكوی معمولی (مطالعه‌ی بیشتر) Common Cuckoo Cuculus canorus  
260 كوكوی ابلق Jacobin Cuckoo Oxylophus jacobinus  
261 كوكوی سیاه (كوكوی آسیایی) Asian Koel Eudynamys scolopacea  
262 جغد انبار Barn Owl Tyto alba  
263 مرغ حق جنوبی Striated Scops Owl Otus brucei  
264 مرغ حق European Scops Owl Otus scops  
265 شاهبوف (مطالعه‌ی بیشتر) Eagle Owl Bubo bubo  
266 جغد ماهی خوار Brown Fish Owl Ketupa zeylonensis  
267 بوف برفی Snowy Owl Nyctea scandiaca  
268 جغد جنگلی Tawny Owl Strix aluco  
269 جغد كوچك (مطالعه‌ی بیشتر) Little Owl Athene noctua  
270 جغد كوچك جنوبی Spotted Little Owl Athene brama  
271 جغد شاخدار Long-eared Owl Asio otus  
272 جغد تالابی Short-eared Owl Asio flammeus  
273 شبگرد European Nightjar Caprimulgus europaeus  
274 شبگرد بلوچی Skyes’s Nightjar Caprimulgus maharattensis  
275 شبگرد بیابانی Egyptian Nightjar Caprimulgus aegyptius  
276 شبگرد هندی Indian Nightjar Caprimulgus asiaticus  
277 باخورک دودی Pallid Swift Apus pallidus  
278 بادخورک (مطالعه‌ی بیشتر) Common Swift Apus apus  
279 بادخورک كوچك Little Swift Apus affinis  
280 بادخورک شكم سفید Alpine Swift Tachymarptis melba  
281 ماهی خورك ابلق Pied Kingfisher Ceryle rudis  
282 ماهی خورك Common Kingfisher Alcedo atthis  
283 ماهی خورك سینه سفید White-breasted Kingfisher Halcyon smyrnensis  
284 زنبور خوار سبز (مطالعه‌ی بیشتر) Little Green Bee-eater Merops orientalis  
285 زنبور خوار گلو خرمایی (مطالعه‌ی بیشتر) Blue-cheeked Bee-eater Merops persicus  
286 زنبور خوار (مطالعه‌ی بیشتر) European Bee-eater Merops apiaster  
287 سبز قبا European Roller Coracias garrulus  
288 سبز قبای هندی Indian Roller Coracias benghalensis  
289 هدهد (مطالعه‌ی بیشتر) Hoopoe Upupa epops  
290 داركوب قهوه ای Wryneck Jynx torquilla  
291 داركوب كوچك Lesser Spotted Woodpecker Picoides (Dendrocopos) minor  
292 داركوب سر سرخ Middle Spotted Woodpecker Picoides (Dendrocopos) medius  
293 داركوب بلوچی Sind Pied Woodpecker Picoides (Dendrocopos) assimilis  
294 داركوب سوری Syrian Woodpecker Picoides (Dendrocopos) syriacus  
295 داركوب بال سفید White-winged Woodpecker Picoides leucopterus  
296 داركوب بزرگ Great Spotted Woodpecker Picoides (Dendrocopos) major  
297 داركوب سیاه Black Woodpecker Dryocopos martius  
298 داركوب سبز شكم پولكی Scaly-bellied Woodpecker Picus squamatus  
299 داركوب سبز Green Woodpecker Picus viridis  
300 سنگ چشم پشت سرخ Red-backed Shrike Lanius collurio  
301 سنگ چشم دم سرخ Isabelline Shrike Lanius isabellinus  
302 سنگ چشم پشت بلوطی Bay-backed Shrike Lanius vittatus  
303 سنگ چشم دمگاه حنایی Long-tailed Shrike Lanius schach  
304 سنگ چشم خاكستری كوچك Lesser Grey Shrike Lanius minor  
305 سنگ چشم خاكستری بزرگ Great Grey Shrike Lanius excubitor  
306 سنگ چشم خاكستری جنوبی Southern Grey Shrike Lanius meridionalis  
307 سنگ چشم سر حنایی Woodchat Shrike Lanius senator  
308 سنگ چشم پیشانی سفید Masked Shrike Lanius nubicus  
309 جی جاق Jay Garrulus glandarius  
310 زاغی (مطالعه‌ی بیشتر) Magpie Pica pica  
311 زاغ بور (مطالعه‌ی بیشتر) Pleske’s Ground Jay Podoces pleskei پرنده‌ی اندمیک ایران
312 كلاغ كوهی نوك سرخ Chough Pyrrhocorax pyrrhocorax  
313 كلاغ كوهی نوك زرد Alpine Chough Pyrrhocorax graculus  
314 كلاغ گردن بور Jackdaw Corvus monedula  
315 کلاغ هندی House Crow Corvus splendens خارج از محدوده‌ی پراکنش خود گونه ای مهاجم محسوب شده و باید جمعیت آن کنترل یا از بین برود.
316 كلاغ سیاه Rook Corvus frugilegus  
317 كلاغ جنگلی شرقی Large-billed Crow Corvus macrorhynchos  
318 كلاغ (مطالعه‌ی بیشتر) Hooded Crow Corvus corone  
319 غراب گردن قهوه ای Brown-necked Raven Corvus ruficollis  
320 غراب (مطالعه‌ی بیشتر) Raven Corvus corax  
321 فندق شكن Eurasian Nutcracker Nucifraga caryocatactes  
322 پری شاهرخ (مطالعه‌ی بیشتر) Golden Oriol Oriolus oriolus  
323 بوجانگا Black Drongo Dicrurus macrocercus  
324 بال لاكی (مطالعه‌ی بیشتر) Bohemian Waxwing Bombycilla garrulus  
325 میوه خور Grey Hypocolius Hypocolius ampelinus  
326 زیرآبروك Dipper Cinclus cinclus  
327 سینه سرخ (مطالعه‌ی بیشتر) Robin Erithacus rubecula  
328 بلبل خالدار Thrush Nightingale Luscinia luscinia  
329 بلبل هزار دستان (مطالعه‌ی بیشتر) Nightingale Luscinia megarhynchos  
330 گلو آبی (مطالعه‌ی بیشتر) Bluethroat Luscinia svecica  
331 سینه سرخ ایرانی Whie-throated Robin Irania gutturalis  
332 دم چتری Rusfous Bush Robin Cercotrichas galactotes  
333 دم سرخ پشت بلوطی Eversmann’s Redstart Phoenicurus erythronotus  
334 دم سرخ سیاه Black Redstart Phoenicurus ochruros  
335 دم سرخ Common Redstart Phoenicurus phoenicurus  
336 دم سرخ کوهی Guldenstadt’s Redstart Phoenicurus erythrogaster  
337 چك بوته ای Whinchat Saxicola rubetra  
338 چك Stonechat Saxicola torquata  
339 چك ابلق Pied Stonechat Saxicola caprata  
340 چكچك ابلق سفید Hooded Wheatear Oenanthe monacha  
341 چكچك Northern Wheatear Oenanthe oenanthe  
342 چكچك ابلق جنوبی Mourning Wheatear Oenanthe lugens  
343 چكچك پشت سفید Finsche’s Wheatear Oenanthe finschii  
344 چكچك ابلق خاوری Eastern Pied Wheatear Oenanthe picata  
345 چكچك ابلق Pied Wheatear Oenanthe pleschanka  
346 چكچك سیاه شكم سفید Hume’s Wheatear Oenanthe alboniger  
347 چكچك گوش سیاه Black-eared Wheatear Oenanthe hispanica  
348 چكچك دمگاه سرخ Red-tailed Wheatear Oenanthe xanthoprymna  
349 چكچك بیابانی Desert Wheatear Oenanthe deserti  
350 چكچك دشتی Isabelline Wheatear Oenanthe isabellina  
351 چكچك سیاه سر سفید White-crowned Wheatear Oenanthe leucopyga  
352 طرقه كوهی Rock Thrush Monticola saxatilis  
353 طرقه بنفش Blue Rock Thrush Monticola solitarius  
354 توكای طوقی Ring Ouzel Turdus torquatus  
355 توكای سیاه Blackbird Turdus merula  
356 توكای گلو سیاه Black-throated Thrush Turdus ruficollis  
357 توكای پشت بلوطی Fieldfare Turdus pilaris  
358 توكای پهلو قرمز Redwing Turdus iliacus  
359 توكای باغی Song Thrush Turdus philomelos  
360 توكای باغی بزرگ Mistle Thrush Turdus viscivorus  
361 مگس گیر هندی Verditer Flycatcher Eumyias thalassina  
362 مگس گیر راه راه (مگس گیر خالدار) Spotted Flycatcher Muscicapa striata  
363 مگس گیر سینه سرخ Red-breasted Flycatcher Ficedula parva  
364 مگس گیر ابلق European Pied Flycatcher Ficedula hypoleuca  
365 مگس گیر طوق سفید Semi-collared Flycatcher Ficedula semitorquata NT: near threatened
366 سار صورتی Rose-coloured Starling Sturnus roseus  
367 سار Starling Sturnus vulgaris  
368 مینا (مطالعه‌ی بیشتر) Common Myna Acridotheres tristis در اغلب قسمت های کشور به جز جنوب شرقی، گونه‌ای مهاجم محسوب شده و جمعیت آن باید از بین برود.
369 كمر كولی درختی Nuthatch Sitta europaea  
370 كمر كولی كوچك Western Rock Nuthatch Sitta neumayer  
371 كمركولی بزرگ (مطالعه‌ی بیشتر) Eastern Rock Nuthatch Sitta tephronata  
372 دیوار خزك Wallcreeper Tichodroma muraria  
373 دار خزك Treecreeper Certhia familiaris  
374 الیكایی Wren Troglodytes troglodytes  
375 چرخ ریسك سر سیاه Sombre Tit Parus lugubris  
376 چرخ ریسك ایرانی Caspian Tit Parus hyrcanus پرنده‌ی اندمیک ایران (به تازگی در آذربایجان مشاهده شده و احتمالا دیگر اندمیک کشور محسوب نمیشود)
377 چرخ ریسك تورانی Turkestan Tit Parus bokharensis  
378 چرخ ریسك فیروزه ای Yellow-breasted Tit Parus cyanus (flavipectus)  
379 چرخ ریسك پس سر سفید Coal Tit Parus ater  
380 چرخ ریسك بزرگ Great Tit Parus major  
381 چرخ ریسك سر آبی Blue Tit Parus caeruleus  
382 چرخ ریسك پشت بلوطی (مطالعه‌ی بیشتر) Penduline Tit Remiz pendulinus  
383 چرخ ریسك دم دراز Long-tailed Tit Aegithalos caudatus  
384 چلچله ی رودخانه ای Sand Martin Riparia riparia  
385 چلچله ی گلو قهوه ای Plain Martin Riparia paludicola  
386 چلچله ی كوهی Crag Martin Hirundo rupestris  
387 چلچله ی كوهی كمرنگ African Rock Martin Hirundo obsoleta  
388 چلچله Barn Swallow Hirundo rustica  
389 چلچله دمگاه خرمایی Red-rumped Swallow Hirundo daurica  
390 چلچله ی دمگاه سفید House Martin Delichon urbica  
391 بلبل خرما White-eared Bulbul Pycnonotus leucotis  
392 بلبل دمگاه سرخ Red-vented Bulbul Pycnonotus cafer  
393 سسك دم پهن Cetti’s Warbler Cettia cetti  
394 سسك ملخی (راه راه – خالدار) Grasshopper Warbler Locustella naevia  
395 سسک رودخانه ای River Warbler Locustella fluviatilis  
396 سسك خوش صدا Savi’s Warbler Locustella luscinioides  
397 سسك ابرو سفید Moustached Warbler Acrocephalus melanopogon  
398 سسك جگن زار Sedge Warbler Acrocephalus schoenobaenus  
399 سسك شالیزار Paddyfield Warbler Acrocephalus agricola  
400 سسك نیزار European Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus  
401 سسك نیزار خاوری Blyth’s Reed Warbler Acrocephalus dumetorum  
402 سسك تالابی Marsh Warbler Acrocephalus palustris  
403 سسك بزرگ نیزار Great Reed Warbler Acrocephalus arundinaceus  
404 سسك پر سر و صدا Clamorous Reed Warbler Acrocephalus stentoreus  
405 سسك درختی كوچك Booted Warbler Hippolais caligata  
406 سسك درختی زیتونی Olivaceous Warbler Hippolais pallida  
407 سسك درختی بزرگ Upcher’s Warbler Hippolais languida  
408 سسك درختی لیمویی Icterine Warbler Hippolais icterina  
409 سسك دم چتری Fan-tailed Cisticola Cisticola juncidis  
410 سسك جنبان Scrub Warbler Scotocerca inquieta  
411 سسك شكیل Graceful Prinia Prinia gracilis  
412 سسك بیدی سبز Greenish Warbler Phylloscopus trochiloides  
413 سسك چیفچاف Chiffchaff Phylloscopus collybitus  
414 سسك چیفچاف هیمالیایی Mountain Chiffchaff Phylloscopus sindianus  
415 سسك بیدی كوچك Plain Leaf Warbler Phylloscopus neglectus  
416 سسك ابرو زرد هیوم Hume’s Leaf Warbler Phylloscopus humei  
417 سسك جنگلی Wood Warbler Phylloscopus sibilatrix  
418 سسك ابرو زرد Yellow-browed Warbler Phylloscopus inornatus  
419 سسك شرقی Eastern Bonelli’s Warbler Phylloscopus orientalis  
420 سسك سبز Green Warbler Phylloscopus nitidus  
421 سسك سر سیاه (مطالعه‌ی بیشتر) Blackcap Sylvia atricapilla  
422 سسك باغی Garden Warbler Sylvia borin  
423 سسك گلو سفید Whitethroat Sylvia communis  
424 سسك نقابدار كوچك Desert Whitethroat Sylvia minula  
425 سسك نقابدار هیوم Hume’s Whitethroat Sylvia althaea  
426 سسك خوزی Basra Reed Warbler Acrocephalus griseldis EN: endangered
427 سسك نقابدار (گونه سیاه) Lesser Whitethroat Sylvia curruca  
428 سسك بیابانی Desert Warbler Sylvia nana  
429 سسك چیل (سینه راه راه) Barred Warbler Sylvia nisoria  
430 سسك چشم سفید Orphean Warbler Sylvia hortensis  
431 سسك سر دودی Menetries’s Warbler Sylvia mystacea  
432 سسك روپلی (شارب دار) Ruppell’s Warbler Sylvia rueppelli  
433 سسك تاج طلایی Goldcrest Regulus regulus  
434 سسك بیدی Willow Warbler Phylloscopus trochilus  
435 لیكوی خوزی Iraq Babbler Turdoides altirostris  
436 لیكو Common Babbler Turdoides caudatus  
437 چرخ ریسک نیزار Bearded Tit Panurus biarmicus  
438 چكاوك هدهدی (مطالعه‌ی بیشتر) Hoopoe Lark Alaemon alaudipes  
439 طرقه چكاوك Calandra Lark Melanocorypha calandra  
440 چكاوك طوقی Bimaculated Lark Melanocorypha bimaculata  
441 چكاوك بال سفید White-winged Lark Melanocorypha leucoptera  
442 چكاوك سیاه Black Lark Melanocorypha yeltoniensis  
443 چكاوك بیابانی نوك دم سیاه Bar-tailed Desert Lark Ammomanes cincturus  
444 چكاوك بیابانی Desert Lark Ammomanes deserti  
445 چكاوك پنجه كوتاه Short-toed Lark Calandrella brachydactyla  
446 چكاوك نوك تیز Hume’s Short-Toed Lark Calandrella acutirostris  
447 چكاوك سینه خط دار Lesser Short-Toed Lark Calandrella rufescens  
448 چكاوك هندی Indian Sand Lark Calandrella raytal  
449 چكاوك كاكلی (مطالعه‌ی بیشتر) Crested Lark Galerida cristata  
450 چكاوك درختی Wood Lark Lullula arborea  
451 چكاوك آسمانی Sky Lark Alauda arvensis  
452 چكاوك آسمانی كوچك Small Sky Lark Alauda gulgula  
453 چكاوك شكم سیاه Black-crowned Finch Lark Eremopterix nigriceps  
454 چكاوك شاخدار Shore Lark Eremophila alpestris  
455 شهد خوار Purple Sunbird Nectarinia asiatica  
456 گنجشک تاغی Saxual Sparrow Passer ammodendri  
457 گنجشک خانگی (مطالعه‌ی بیشتر) House Sparrow Passer domesticus  
458 گنجشک سینه سیاه Spanish Sparrow Passer hispaniolensis  
459 گنجشک بیابانی Desert Sparrow Passer simplex  
460 گنجشک بلوچی Sind Jungle Sparrow Passer pyrrhonotus  
461 گنجشک رودخانه ای Dead Sea Sparrow Passer moabiticus  
462 گنجشک درختی Tree Sparrow Passer montanus  
463 گنجشک گلو زرد Yellow-throated Sparrow Petronia xanthocollis  
464 گنجشک كوهی Rock Sparrow Petronia petronia  
465 گنجشک خاكی Pale Rock Sparrow Petronia brachydactyla  
466 گنجشک برفی Snow Finch Montifringilla nivalis  
467 دم جنبانك شكم زرد Yellow Wagtail Motacilla flava  
468 دم جنبانك زرد Citrine Wagtail Motacilla citreola  
469 دم جنبانك خاكستری Grey Wagtail Motacilla cinerea  
470 دم جنبانك ابلق White Wagtail Motacilla alba  
471 پپت پا دراز Richard’s Pipit Anthus richardi  
472 پپت دشتی Tawny Pipit Anthus campestris  
473 پپت نوك دراز Long-billed Pipit Anthus similis  
474 پپت صحرایی Meadow Pipit Anthus pratensis  
475 پپت درختی Tree Pipit Anthus trivialis  
476 پپت گلو سرخ Red-throated Pipit Anthus cervinus  
477 پپت تالابی Water Pipit Anthus spinoletta  
478 پپت تالابی پا قهوه ای Buff-bellied Pipit Anthus rubescens  
479 پپت پشت زیتونی Olive-backed Pipit Anthus hodgsoni  
480 صعوه ی كوهی Alpine Accentor Prunella collaris  
481 صعوه ی ابرو سفید Radde’s Accentor Prunella ocularis  
482 صعوه ی گلو سیاه Black-throated Accentor Prunella atrogularis  
483 صعوه ی باغی Dunnock Prunella modularis  
484 سهره جنگلی (مطالعه‌ی بیشتر) Chaffinch Fringilla coelebs  
485 سهره سر سیاه Brambling Fringilla montifringilla  
486 سهره دمگاه زرد European Serin Serinus serinus  
487 سهره پیشانی سرخ Red-fronted Serin Serinus pusillus  
488 سهره سبز Greenfinch Carduelis chloris  
489 سهره زرد سر سیاه Siskin Carduelis spinus  
490 سهره طلایی (مطالعه‌ی بیشتر) Goldfinch Carduelis carduelis  
491 سهره كوهی Twite Carduelis flavirostris  
492 سهره سینه سرخ Linnet Carduelis cannabina  
493 سهره بال سرخ Crimson-winged Finch Rhodopechys sanguinea  
494 سهره صورتی Trumpeter Finch Rhodopechys githaginea  
495 سهره مغولی Mongolian Finch Rhodopechys mongolica  
496 سهره خاكی Desert Finch Rhodopechys obsoleta  
497 سهره سرخ Common Rosefinch Carpodacus erythrinus  
498 سهره نوك قیچی Common Crossbill Loxia curvirostra  
499 سهره پشت خاكستری Bullfinch Pyrrhula pyrrhula  
500 سهره نوك بزرگ Hawfinch Coccothraustes coccothraustes  
501 سهره سیاه White-winged Grosbeak Mycerobas carnipes  
502 سهره سرخ برنجی (نوك لاكی سرخ) Red Avadavat Amandava amandava  
503 سهره هندی (سهره ریز) Indian Silverbill Lonchura malabarica  
504 زردپره مزرعه Corn Bunting Miliaria calandra  
505 زردپره لیمویی Yellowhammer Emberiza citrinella  
506 زردپره حنایی Rustic Bunting Emberiza rustica VU: vulnerable
507 زردپره كوچك Little Bunting Emberiza pusilla  
508 زردپره سر آبی Cretzschmar’s Bunting Emberiza caesia  
509 زردپره سر سفید White-capped Bunting Emberiza stewarti  
510 زردپره گونه سفید Pine Bunting Emberiza leucocephalos  
511 زردپره صخره ای Rock Bunting Emberiza cia  
512 زردپره سر خاكستری Grey-necked Bunting Emberiza buchanani  
513 زردپره رخ زرد Cinereous Bunting Emberiza cineracea NT: near threatened
514 زردپره گلو زرد Ortolan Bunting Emberiza hortulana  
515 زردپره راه راه House Bunting Emberiza striolata  
516 زردپره سینه زرد Yellow-breasted Bunting Emberiza aureola NT: near threatened
517 زردپره سر سیاه Black-headed Bunting Emberiza melanocephala  
518 زردپره سر سرخ Red-headed Bunting Emberiza bruniceps  
519 زردپره گلو سیاه Cirl Bunting Emberiza cirlus  
520 زردپره نیزار Reed Bunting Emberiza schoeniclus  
521 سسك چشم سفید هندی Oriental White-eye Zosterops palpebrosus  
522 کاکایی کبود Glaucous Gull Larus hyperboreus
523 سسك گل Pallas’s Leaf Warbler Phylloscopus proregulus
524 جغد شمالی Boreal Owl Aegolius funereus  
525 پرستوی دم سیمی Wire-tailed Swallow Hirundo smithii  
526 جاکانای دم قرقاولی Pheasant-tailed Jacana            Hydrophasianus chirurgus  
527 اگرت میانی Intermediate Egret Ardea intermedia  
528 پاشلک نوک دراز Long-billed Dowitcher Limnodromus scolopaceus  
529 ماهی خورک سر خاکستری Gray-headed Kingfisher Halcyon leucocephala  
530 بوبی پاسرخ Red-footed Booby Sula sula
531 پرستوی اقیانوسی قهوه ای Brown Noddy Anous stolidus  
532 مگس گیر کاکل سیاه Black-naped Monarch Hypothymis azurea  
533 پری شاهرخ هندی Indian Golden Oriole  Oriolus kundoo  
534 خروس کولی سر خاکستری Gray-headed Lapwing Vanellus cinereus  
535 پرستوی گلوراه راه Streak-throated Swallow Petrochelidon fluvicola  
536 مینای بنک Bank Myna Acridotheres ginginianus  
537 سسک تیره Dusky Warbler Phylloscopus fuscatus  
538 دم جنبانک جنگلی Forest Wagtail Dendronanthus indicus  
539 دال هیمالیایی Himalayan Griffon Gyps himalayensis
540 لاپ لند پنجه بلند Lapland Longspur Calcarius lapponicus  
541 پی پت پدی‌فیلد Paddyfield pipit Anthus rufulus  
542 پی پت آبی آوازخوان Blue Whistling-Thrush            Myophonus caeruleus  
543 مگس گیر لاجوردی Ultramarine Flycatcher Ficedula superciliaris  
544 سار کاکل سیاه Brahminy Starling       Sturnia pagodarum  
545 سسک روپل Rüppell’s Warbler Curruca ruppeli  
546 چلچله‌ی کم رنگ Pale martin Riparia diluta  
547 چلچله‌ی گلو خاکستری Grey-throated martin Riparia chinensis  
548 چرخ ریسک پشت‌بلوطی کاکل سفید White-crowned Penduline-Tit  Remiz coronatus  
549 چرخ ریسک پشت بلوطی سر سیاه Black-headed Penduline-Tit Remiz macronyx  
550 سنگ چشم قهوه ای Brown Shrike  Lanius cristatus  
551 بوچانگای خاکستری Ashy Drongo   Dicrurus leucophaeus  
552 دارکوب بال سفید White-winged Woodpecker     Dendrocopos leucopterus  
553 شاهبوف فرعون Pharaoh eagle-owl Bubo ascalaphus  
554 سارگپه‌ی کوهی Upland Buzzard Buteo hemilasius  
555 کورکور سرسفید Brahminy Kite Haliastur indus  
556 سنقر تالابی شرقی Eastern Marsh Harrier           Circus spilonotus  
557 کاکایی چشم سفید White-eyed Gull                                  Ichthyaetus leucophthalmus  
558 کاکایی مدیترانه Mediterranean Gull     Ichthyaetus melanocephalus  
559 کاکایی سر قهوه‌ای Brown-headed Gull     Chroicocephalus brunnicephalus  
560 اسکوای قهوه‌ای Brown Skua                 Stercorarius antarcticus  
561 گلاریول خاوری Oriental Pratincole      Glareola maldivarum  
562 بلدرچین بوته‌ای Common Buttonquail  Turnix sylvaticus CR: critically endangered
563 تلیله گردن سرخ Red-necked Stint                     Calidris ruficollis  
564 طاووسک سینه سفید White-breasted Waterhen       Amaurornis phoenicurus  
565 کوکوی خاوری Oriental Cuckoo Cuculus optatus  
566 نوک سرخ هندی Red-billed Tropicbird  Phaethon aethereus