انحلال باشگاه پرنده نگری پیرو افتتاح مرکز پرنده نگری

موسسه آوای بوم از بدو تاسیس تاکنون در چهار بخش اجرایی، باشگاه پرنده نگری، آموزش و تیمار و رهاسازی پرندگان آسیب دیده فعالیت داشته است. فعالیت های باشگاه پرنده نگری  شامل  برگزاری پرنده نگری عمومی، آموزش میدانی کودکان، برگزاری کارگاه های مرتبط و… بود که در جلسه هیئت مدیره به مورخ 14/1/97 پس از بررسی فعالیت های موازی باشگاه و مرکز پرنده نگری، مقرر گردید باشگاه پرنده نگری را لغو کرده و تمامی فعالیت های آن به صورت گسترده تر با نام مرکز پرنده نگری ادامه یابد.