نام پرنده: اگرت بزرگ

گونه ی پرنده: اگرت بزرگ

تاریخ دریافت: 17 آذر ۹۸

داستان پرنده:

این پرنده در حالی که زخم شدیدی بر روی بال خود داشت در کنار زاینده رود و در شهر اصفهان توسط شهروندی طبیعت دوست مشاهده شده بود. این شهروند وضعیت پرنده را به اطلاع انجمن آوای بوم رساند.

دو تن از اعضای انجمن با حضور در محل، پرنده را نزد دامپزشک برده و اقدامات لازم درمانی را انجام دادند و پرنده به بخش تیمار و رهاسازی انجمن تحویل شد.

وضعیت فعلی و نهایی:

در مورد علت این آسیب هیچ اطلاعی در دست نیست اما با توجه به نوع شکستگی، محتمل ترین علت، شلیک ساچمه توسط افراد ناآگاه است.

این پرنده متاسفانه به علت شدت آسیب و خونریزی، درد فراوان و عفونت پس از دو روز از بین رفت.