شاه طوطی در اصفهان

شاه طوطی در اصفهان دیده شد

شاه طوطی

مشاهده شاه طوطی در اصفهان

پرنده بان جوان آوای بوم امیرعلی آقاابراهیمی در تاریخ 1399/1/5 تعداد 4 فرد شاه طوطی ، در منطقه ناژوان اصفهان رویت و ثبت نموده است. پیشتر و در گشت پرنده نگری دی ماه در همین منطقه، هم خانواده ی دیگر این پرنده مشاهده شده بود. اما این اولین گزارش از حضور شاه طوطی در اصفهان است. طوطی از جمله پرندگانی است که معمولا به تقلید صدا شناخته می شوند. اما به راستی چرا برخی پرندگان تقلید صدا می کنند؟

شاه طوطی و اولین گزارش مشاهده آن در اصفهان توسط امیرعلی آقاابراهیمی

پنجم فروردین 99 در منطقه ناژوان اصفهان، تعداد 4 فرد شاه طوطی ملاحظه و ثبت شد.

شاه طوطی یکی از دو گونه طوطی است که در ایران زندگی میکند.اندازه این پرنده 58 سانتیمتر است.

حضور شاه طوطیها در سواحل دریای خزر و خلیج فارس گزارش شده و در تهران نیز سال هاست دیده میشوند.

زیستگاه اصلی شاه طوطیها شامل کشورهای هند و پاکستان تا ویتنام و بخش هایی از آفریقا بوده.

نام دیگر این پرنده، طوطی اسکندر نیز شناخته می شود.

درسال های گذشته تعدادی ازاین پرندگان که ازقفس رها شده بودند در تهران ماندگار شده واقدام به زادآوری کردند وجمعیت بزرگی ازاین پرندگان درتهران حضور دارند.

در پارکهای برخی از شهرهای بزرگ دیگر نیز این پرندگان دیده شده اند.

طوطی طوق صورتی

طوطی طوق صورتی در اصفهان

 

 

شاه طوطی

مشاهده شاه طوطی در اصفهان

شاه طوطی

شاه طوطی در اصفهان

طوطی طوق صورتی

طوطی طوق صورتی نیز با طول 42 سانتی متر، دیگر طوطی سان موجود در ایران است که در نقاط وسیع تری از ایران مشاهده شده است. مکان مشاهده شاه طوطی ها در اصفهان، در سال های قبل محل زادآوری طوطی های طوق صورتی بود اما امسال با حضور شاه طوطیها، طوطی های طوق صورتی منطقه را ترک کرده اند. بهتر است بدانید طوطی طوق صورتی دم کوتاه تری نسبت به شاه طوطی دارد.