کافه بوم: برنامه ای جدید از مرکز پرنده نگری اصفهان برای دیدار بیشتر

در جلسه ی هیئت مدیره آوای بوم به مورخ 14 فروردین 1397 تصمیم گرفته شد برای افزایش دیدار اعضا, آشنایی اعضای قدیمی با افرادی که عضو جدید هستند و افزایش سطح معلومات در زمینه ی حیات جانداران جلساتی به اسم “کافه بوم” راه اندازی گردد. 

کافه بوم هر هفته سه شنبه ها ساعت 5:30 -7:30 برگذار خواهد شد. ساعات این جلسات به دو قسمت;  یک ساعت و نیم اول و نیم ساعت پایانی تقسیم گردید به اینگونه که اعضای شرکت کننده به مدت یک ساعت و نیم در مورد مباحث مربوط به حیات, که از قبل تعیین شده بحث و گفت و گو میکنند و نظرات خود را با دیگر افراد به اشتراک میگذارند و یا این یک ساعت و نیم از جلسات کافه بوم را به تماشای فیلم مینشینند.

نیم ساعت پایانی کافه بوم برای بحث های آزاد, مسابقه تشخیص پرندگان و یا نقد فیلم در روزهای پخش فیلم میباشد.

این جلسات در مرکز پرنده نگری اصفهان واقع در پارک کوهستانی صفه با ظرفیت محدود برگزار خواهد شد.

هزینه ی شرکت در کافه حیات برای تمامی افراد مبلغ 5000 تومان است. افرادی که کارت عضویت آوای بوم را داشته باشند برای ثبت نام در اولویت خواهند بود.

محل برگزاری کافه بوم در مرکز پرنده نگری اصفهان واقع در مرکز نمونه گردشگری صفه خواهد بود. با توجه به موضوع گفت و گو، فصل و شرایط آب و هوا، برخی از برنامه ها در فضای باز برگزار خواهد شد. ساعات برگزاری برنامه نیز با توجه به فصل تغییراتی خواهد داشت.

Rate this post