با توجه به اهمیت حفظ پرندگان در محیط زیست و نیز اهتمام به فعالیت زنبورداری، زنبورداران محترم میتوانند با پاسخگویی به این پرسشنامه انجمن حفاظت پرندگان آوای بوم را در شناخت و پیشنهاد راههای موثر کاهش خسارت و تعارض این پرندگان با فعالیت زنبورداری یاری رسانند.