بازدید از خطوط انتقال برق منطقه قهدریجان

 

یکی از مشکلات فراروی صنعت برق در سراسر جهان، برخورد پرندگان با خطوط انتقال برق است که باعث ایجاد آسیب و خسارت در شبکه برق و اختلال در برق رسانی میشود. این مشکل بخصوص در مناطق کشاورزی که درختان بلند به اندازه کافی وجود ندارد و پرندگان را به سمت لانه سازی بر روی خطوط انتقال برق میکشاند بیشتر از سایر مناطق دیده میشود.
در سالهای اخیر برنامه ریزیها و مطالعات بسیاری در سراسر جهان برای مقابله با این حوادث و خسارتها انجام گرفته و در کشور ما نیز کمیته ای در همین ارتباط با عنوان “کمیته حفاظت از پرندگان و شبکه های برق ایران” تشکیل گردیده که انجمن پرنده شناسان آوای بوم نیز بعنوان عضو فعال این کمیته، همکاریهایی با معاونت بهره برداری شرکت توزیع برق استان اصفهان انجام داده است. اخیرا بنا به درخواست معاونت بهره برداری، جلساتی برای بررسی موضوع ایمن سازی خطوط انتقال برق شهرستان های استان اصفهان انجام گرفت و در روز چهارشنبه 8 خرداد 98 نیز بازدیدی از خطوط انتقال برق منطقه قهدریجان انجام شد. این منطقه که تحت مدیریت شهرستان فلاورجان اداره میشود دارای مناطق گسترده کشاورزی بوده و طبق آمارهای موجود، بیشترین برخورد پرندگان با خطوط انتقال برق در این منطقه اتفاق می افتد. همچنین آمار این حوادث نشان میدهد که بیشترین برخوردها در خرداد و تیر ماه اتفاق افتاده است. در بازدیدی که از این منطقه انجام گرفت تعداد زیادی لانه های کلاغ ابلق و زاغی بر روی خطوط انتقال برق مشاهده گردید و یک لاشه کلاغ ابلق نیز در زیر خطوط انتقال برق مشاهده شد.

همچنین گزارش های نیروهای عملیاتی اداره برق و کشاورزان منطقه نیز حکایت از حضور این دوگونه پرنده و تلفات بالای آنان داشت. لانه سازی کلاغ ها در نقاط خاصی از خطوط انتقال برق انجام میگیرد که انشعابات جدیدی در کنار هم قرار دارند و تجهیزات بکار رفته در بالای اینگونه تیرهای برق امکان لانه سازی را برای کلاغ های منطقه فراهم آورده است. همچنین در خرداد و تیر که جوجه های کلاغ ها بال و پر درآورده و از لانه خارج شده‌اند و در حال آموزش توسط والدین هستند و حضور بیشتری بصورت دسته جمعی بر روی خطوط پیدا میکنند احتمال برخورد با خطوط انتقال و برق گرفتگی بیشتر میشود.
هم اکنون معاونت بهره برداری شرکت توزیع برق استان اصفهان که مدیریتی دغدغه‌مند از لحاظ رعایت مصالح زیست محیطی دارد و انجمن پرنده شناسان آوای بوم مشغول مطالعه و جمع آوری مستندات بیشتری هستند تا بتوانند این آسیب ها را همزمان با رعایت مصالح زیست محیطی به حداقل برسانند.