• خرید شاهبوف

نام پرنده: دانا

گونه ی پرنده: شاه بوف

تاریخ دریافت: 19 بهمن 97

داستان پرنده:

گروهی از فعالین محیط زیست خوزستان، دانا را در حالی پیدا کردند که بال راستش در اثر شلیک افراد ناآگاه زخمی شده و بخشی از استخوان آن از بین رفته بود. دانا 2 ماه در خوزستان تحت درمان بود تا زخمش بهبودی یافت و به وضعیت با ثباتی رسید.

وضعیت فعلی و نهایی:

دانا در حالی به اصفهان ارسال شد و تحویل آوای بوم گردید که قدرت پرواز را برای همیشه از دست داده و در خوزستان فضای نگهداری مناسبی وجود نداشت.

دانا هم اکنون در سلامتی در بخش تیمار و رهاسازی آوای بوم زندگی میکند.