• دلیجه

نام پرنده: همایون

گونه ی پرنده: دلیجه معمولی

تاریخ دریافت: 22 مهرماه 1396

داستان پرنده:

این دلیجه نر با بالی تیر خورده و در حال خونریزی در پناهگاه حیات وحش یخاب توسط یکی از دوستداران محیط زیست پیدا شد و در اسرع وقت به محل تیمار پرندگان انجمن آوای بوم تحویل گردید.

وضعیت فعلی و نهایی:

بال شکسته این دلیجه نر بهبود نیافت و قدرت پرواز را از دست داد. اما زخمهای پرنده التیام پیدا کرد و پرنده به وضعیت با ثباتی رسید. هم اکنون این پرنده در اسارت به حیات ادامه میدهد.