• بال جغد جنگلی

نام پرنده: پرهام

گونه ی پرنده: جغد جنگلی

تاریخ دریافت: ۴ تیرماه ۹۸

داستان پرنده:

پرهام توسط مسافری که از شمال عازم اصفهان بود در کنار جاده در حالیکه پای راست و بال چپش قطع شده بودند، پیدا شد، به اصفهان انتقال و به آوای بوم تحویل شد.

وضعیت فعلی و نهایی:

ابتدا خونریزی پرهام کنترل شد و تغذیه او را شروع کردیم. پرهام در مدتی کوتاهی به وضعیتی با ثبات رسید و هم اکنون در بخش تیمار و رهاسازی انجمن نگهداری میشود.