نام پرنده: صحرا

گونه ی پرنده: کورکور سیاه

تاریخ دریافت: 24 شهریور 99

داستان پرنده:

محیط بانان خدوم منطقه حفاظت شده عباس آباد نایین طی تماسی از پلیس راه چوپانان به آنجا مراجعه و یک فرد کورکور سیاه بال شکسته را تحویل گرفته بودند. احتمال تصادف جاده ای با خودروهای در حال عبور محتمل ترین حادثه برای این کورکور به نظر میرسید. پرنده توسط محیط بانان به اصفهان انتقال داده شد و تحویل انجمن آوای بوم گردید.

وضعیت فعلی و نهایی:

پرنده توسط دامپزشک معاینه گردید و گراف از بال او تهیه شد. سرانجام طی یک عمل جراحی همراه با بیهوشی کلی ، عمل میله گذاری در استخوان شکسته با موفقیت انجام شد. هم اکنون پرنده وضعیت با ثباتی دارد اما هرگز دیگر قادر به بازگشت به طبیعت نیست و در بخش تیمار انجمن آوای بوم نگهداری می شود.