• سارگپه پابلند

نام پرنده: ساری

گونه ی پرنده: سارگپه پابلند

تاریخ دریافت: 19 بهمن 97

داستان پرنده:

ساری به همراه دانا از خوزستان برای ما ارسال شد. ناخن پای راست این پرنده از جادرآمده و خونریزی داشت. علت این عارضه مشخص نبود.

وضعیت فعلی و نهایی:

ساری برای درمان به مرکز دامپزشکی پارک پردیسان در تهران ارسال شد.

برای افزودن متن مورد نظرتان اینجا کلیک کنید