• پیغو نر آسیب دیده

نام پرنده: اردشیر

گونه ی پرنده: پیغو

تاریخ دریافت: بهار 97

داستان پرنده:

این پرنده به اسارت درآمده و بال هایش چیده شده بود.

وضعیت فعلی و نهایی:

بعد از گذشت یک دوره پرریزی ، پرهای بالهای اردشیر مجددا تکمیل شد و پرنده در فرصتی مناسب به اختیار خود محل نگهداری را ترک کرده و به طبیعت بازگشت.