معرفی بخش تیمار و رهاسازی آوای بوم

تیمار و رهاسازی پرندگان یکی از اولویتهای آوای بوم از بدو تاسیس بوده است.

در همین راستا تعداد زیادی پرنده از گونه های مختلف در سالهای فعالیت این انجمن به دست ما رسید.

پرهام جغد جنگلی

آماری از این پرندگان

تا پایان سال 1398 تعداد هشت پرنده از خانواده عقابها، هفت پرنده از خانواده جغدها و ده پرنده از گونه های مختلفی از آبزیان به این انجمن ارجاع داده شد.

آبزیان شامل اگرت بزرگ، گاوچرانک، بوتیمار کوچک و بزرگ، کشیم گردن سیاه و یلوه بودند که به بخش تیمار ورهاسازی پرندگان تحویل گردیدند.

همچنین دو شبگرد مصری، پانزده دلیجه، یک پیغو، دو سنقر، سه سارگپه، سه چلچله، یک هدهد و یک کبک نیز در بین آنها بود.

در مجموع تعداد 53 فرد پرنده در طول مدت 4 سال فعالیت بخش تیمار و رهاسازی پرندگان به این انجمن ارجاع گردید.

 

سرنوشت پرندگان

بیشتر پرندگان دراثر حوادثی ناشی از فعالیتهای انسان اعم از شکار، اسارت و تخریب زیستگاه دچار آسیب بودند.

حدود 40 درصد پرندگان پس از مراحل تیمار و مراقبت در فرصت مناسب در طبیعت رهاسازی شدند.

سایر پرندگان نیز هرگز جراحاتشان بهبودی نیافت و تعداد زیادی از آنها در مسیر مراجعه به دامپزشک تلف شدند.

برخی زخمهایشان درمان شد اماهرگز قدرت پروازشان بازیابی نشد وبرای همیشه مهمان بخش تیمار و رهاسازی پرندگان شدند.

 

شرایط هنگام رهاسازی

رهاسازی صحیح و موفق مستلزم رعایت نکاتی است که همواره در بخش تیمار و رهاسازی پرندگان مد نظر بوده است.

زمان رهاسازی چه ازنظر فصل وچه ازنظر ساعات شبانه روز حائز اهمیت است، هنگام رهاسازی بررسی وتعیین شرایط مناسب اهمیت حیاتی دارد.

مکان رهاسازی نیز اهمیت داشته ودر صورت وجود اطلاعات از محل تولد و زندگی پرنده رهاسازی نیز در همان مکان انجام میگیرد.

درمواردی که اطلاعی ازمحل یافته شدن پرنده دردست نیست، بامطالعه ورعایت همه جوانب، رهاسازی در مناسبترین زیستگاه انجام میشود.

هنگام رهاسازی، وزن وابعاد بالها وپاها، منقار وسایر مشخصات درفرمهای مخصوص ثبت ودر بخش تیمار و رهاسازی پرندگان نگهداری میشود.

برای گونه های خاص وحساس حلقه هایی تهیه میگردد وبر پای پرنده نصب میشود که شامل مشخصات استانداردی ازرهاسازی است.

 

نتایج و دستاوردها

دربخش تیمار و رهاسازی پرندگان، افزایش راندمان برای مابسیار مهم بوده وبه همین منظور تحقیقات وپژوهشهای گوناگونی انجام گرفت.

بسیاری از پرندگان مورد اشاره از سوی ادارات محیط زیست شهرستانهای گوناگون به این انجمن ارجاع میشوند.

ارتباط وهمکاری مستمر بااین ادارات، باعث ارتقا سطح دانش وتجربه برای ما ومحیطبانان درمناطق گوناگون گردیده است.

در بعد آموزش، تهیه وانتشار مستندات تیمار و رهاسازی پرندگان بعنوان مشوقی مهم در جامعه عمل میکند.

انتشار این مستندات، مخاطبین ما رابه سوی محافظت مسئولانه ازطبیعت سوق داده وضرورت حفاظت ازپرندگان را برجسته میکند.

رهاسازی عقاب های صحرایی